การสอนงาน OJT ตามหลัก TWI และ TOYOTA WAY

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,700 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน