รุ่นที่ 5 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 6,000 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน