กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,500 บาท


บุคคลทั่วไป


นิติบุคคล/บริษัท/องค์กร

ผู้เข้าฟังท่านที่ 1

By clicking "Submit" button, you hereby agree to our Terms of Services and Privacy Policy.