27 มิถุนายน 2561...เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานกับบริษัทฯ

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน