กฎหมายแรงงานกับการบริหารวินัยเชิงบูรณาการเพื่อการบริหารงาน บริหารคน (ป้องกัน – เสริมสร้าง – บังคับใช้) (INTEGRATED OF DISCIPLINE MANAGEMENT)

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน