กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,800 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน