จิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา (10 ก.ค. 61) อ.พลกฤต

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน