กฎหมายแรงงานกับการบริหารวินัยเชิงบูรณาการเพื่อการบริหารงาน บริหารคน (ป้องกัน – เสริมสร้าง – บังคับใช้)

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน