เทคนิคการออกแบบระบบการบริหารผลการดำเนินงาน อย่างถูกต้องตรงประเด็นและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 5,500 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน