กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0 รุ่นที่ 6 (Supervisory Skills Development 4.0)

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,600 บาท

บุคคลทั่วไป


นิติบุคคล/บริษัท/องค์กร

ผู้เข้าฟังท่านที่ 1

By clicking "Submit" button, you hereby agree to our Terms of Services and Privacy Policy.