อบรมหลักสูตร "แนวปฏิบัติและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่นักวิจัยควรรู้ เมื่อทำวิจัยโดยใช้พืชและทรัพยากรชีวภาพ"

ปิดให้ลงทะเบียน