การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน