ทักษะการบริหารสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ (The Essential Skills for Professional Manager)

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

บุคคลทั่วไป


นิติบุคคล/บริษัท/องค์กร

ผู้เข้าฟังท่านที่ 1

By clicking "Submit" button, you hereby agree to our Terms of Services and Privacy Policy.