เจาะลึก กฎหมายเกี่ยวกับ "เลิกจ้าง อย่างไรให้เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย" ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 4,000 บาท

บุคคลทั่วไป


นิติบุคคล/บริษัท/องค์กร

ผู้เข้าฟังท่านที่ 1

By clicking "Submit" button, you hereby agree to our Terms of Services and Privacy Policy.