เจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการโอนของท่านแล้ว และกำลังตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินของท่าน

รายการ ราคา
รวม 2,800.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 196.00
(ลบ) หัก ณ ที่จ่าย (3%) 0.00
ยอดสุทธิ 2,996.00 ฿

หลักสูตรที่เลือก

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom
เปลี่ยนรูปแบบ

การบูรณาการมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกับระบบการจัดการพลังงาน (Integration of ISO 14001: 2015 and ISO 50001: 2018)

รายละเอียดผู้สมัคร

ข้อมูลออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ผู้เข้าฟังท่านที่ 1

รายการ ราคา
2,800.00
รวม 2,800.00
ส่วนลด 0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 196.00
(ลบ) หัก ณ ที่จ่าย (3%) 0.00
ยอดสุทธิ 2,996.00 ฿

ค่าฝึกอบรมกับสถาบันสัมมนาดีดี สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง ช่วยให้บริษัทเสียภาษีน้อยลง ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม