เจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการโอนของท่านแล้ว และกำลังตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินของท่าน

รายการ ราคา
รวม 3,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 224.00
(ลบ) หัก ณ ที่จ่าย (3%) 0.00
ยอดสุทธิ 3,424.00 ฿

สัมมนาที่คุณเลือก

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom
เปลี่ยนรูปแบบ

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น. เปลี่ยนรอบ

รายชื่อผู้เข้าฟัง

ข้อมูลออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ผู้เข้าฟังท่านที่ 1

รายการ ราคา
3,200.00
รวม 3,200.00
ส่วนลด 0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 224.00
(ลบ) หัก ณ ที่จ่าย (3%) 0.00
ยอดสุทธิ 3,424.00 ฿

ค่าฝึกอบรม Public Training กับสถาบันสัมมนาดีดี สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง ช่วยให้บริษัทเสียภาษีน้อยลง ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม