เจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการโอนของท่านแล้ว และกำลังตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินของท่าน

รายการ ราคา
รวม 1,800.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 126.00
(ลบ) หัก ณ ที่จ่าย (3%) 0.00
ยอดสุทธิ 1,926.00 ฿

สัมมนาที่คุณเลือก

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หลักสูตร กลยุทธ์การนำเสนอเพื่อปิดการขาย (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00 น.

รายชื่อผู้เข้าฟัง

ข้อมูลออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ผู้เข้าฟังท่านที่ 1

รายการ ราคา
1,800.00
รวม 1,800.00
ส่วนลด 0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 126.00
(ลบ) หัก ณ ที่จ่าย (3%) 0.00
ยอดสุทธิ 1,926.00 ฿

ค่าฝึกอบรมกับสถาบันสัมมนาดีดี สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง ช่วยให้บริษัทเสียภาษีน้อยลง ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม