เจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการโอนของท่านแล้ว และกำลังตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินของท่าน

รายการ ราคา
รวม 4,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 294.00
(ลบ) หัก ณ ที่จ่าย (3%) 0.00
ยอดสุทธิ 4,494.00 ฿

สัมมนาที่คุณเลือก

บรรยายในห้องสัมมนา
เปลี่ยนรูปแบบ

หลักสูตรอบรม เสริมทักษะการคิดเชิงบวกและความสุขในการทำงาน

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.

รายชื่อผู้เข้าฟัง

ข้อมูลออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ผู้เข้าฟังท่านที่ 1

รายการ ราคา
4,200.00
รวม 4,200.00
ส่วนลด 0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 294.00
(ลบ) หัก ณ ที่จ่าย (3%) 0.00
ยอดสุทธิ 4,494.00 ฿

ค่าฝึกอบรมกับสถาบันสัมมนาดีดี สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง ช่วยให้บริษัทเสียภาษีน้อยลง ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม