อบรมฟรี! การบริหารปัจจัยนำเข้าของธุรกิจและการบริหารเครือข่ายธุรกิจ

จำนวนคนดู 866 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

ด่วน ! ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 27 พฤษภาคม ก่อนเที่ยงเท่านั้น

 

โครงการพัฒนา Business Model ธุรกิจร้านอาหารและสปา สู่สากล

โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จัดอบรมฟรี ! ในหัวข้อเรื่อง

“การบริหารปัจจัยนำเข้าของธุรกิจและการบริหารเครือข่ายธุรกิจ

(Resource Management & Value Network)”

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552

เวลา 08.30 - 16.00 น.

ห้อง Peridot 1-2 ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์

โดย อ.นิทัศน์ คณะวรรณ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด

โดย อ.ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล

ประธานกรรมการบริหารและหัวหน้าทีมกลยุทธ์ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด

 

 

 กำหนดการสัมมนาหัวข้อเรื่อง

ารบริหารปัจจัยนำเข้าของธุรกิจและการบริหารเครือข่ายธุรกิจ

(Resource Management & Value Network)

ดย อ.นิทัศน์ คณะวรรณกรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด9.00-10.30 น. Input Factor / Resource Assessment - การประเมินทรัพยากรภายนอกและภายในด้วย Resource Need Analysis การหาความต้องการทรัพยากรจากภายใน (Internal Requirement) การหาความต้องการทรัพยากรจากภายนอก (External Requirement) ช่องว่างทรัพยากรที่จับต้องได้ (Tangible Resource Risk) ช่องว่างทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Resource Risk) การประเมินความเสี่ยงจากต้นแบบที่ดีที่สุด (Best Case) การประเมินความเสี่ยงจากต้นแบบที่แย่ที่สุด (Worst Case) การประเมินความเสี่ยงจากต้นแบบกลางๆ (Most Likely Case)10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง10.45-12.00 น. Input Factors / Resource Design- การคัดเลือกบุคลากร ( People Recruitment)- การบริหารสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ (Asset Utility)- การคัดเลือก Supplier และ การบริหารต้นทุนการจัดซื้อจาก Supplier Input Factors / Resource Development- การลดต้นทุนการจัดซื้อจาก Supplier ให้ต่ำสุด- การเพิ่มขีดความสามารถ Supplier- การเก็บเกี่ยว Idea ใหม่ๆ จาก Supplier- การเลือกใช้ Outsource สำหรับสินค้าและบริการทั่วไป (Non-core Product & Service) Value Network Delivery- โอกาสใหม่ๆในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ- การคัดเลือกตลาดที่ต้องการสร้างคุณใหม่ (Definite Market)- แนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มเครือข่ายธุรกิจจากสินค้าและบริการใหม่ๆ (Value Network Concept- การประชาสัมพันธ์ให้เกิดเครือข่ายธุรกิจในวงกว้าง (Information & Communication Value Network)12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00-16.00 น.

นะนำแผนการดำเนินการพัฒนา Business Model ในขั้นตอนการให้คำปรึกษารายธุรกิจ

 และเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา Business Model รายธุรกิจ

ดย อ.ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุลประธานกรรมการบริหารและหัวหน้าทีมกลยุทธ์ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือก กรุณานำเช็คสั่งจ่าย บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด จำนวนเงิน 3,000 บาท มาในวันแรกของการอบรม และทางบริษัทฯจะคืนให้ในวันสุดท้ายของการอบรม เพื่อเป็นหลักประกันในการเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งใบสมัครกลับมา ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง)กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  T.02-547-5954-5 F.02-547-5956 หรือ 5952บริษัทมาร์เก็ตติ้งกูรูแอสโซซิเอชั่นจำกัด    T.02-907-9131 F.02-907-8941e-mail: mga01@mga.co.th , mga.marketing@gmail.comdownload ใบสมัคร[attachments size=small label=doctitle docid=1187]

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด