อบรมหลักสูตร Coaching & Performance Feedback for Supervisor

จำนวนคนดู 2599 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมหลักสูตร  Coaching & Performance Feedback for Supervisor
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

ทักษะการสอนงานและประเมินงานสำหรับหัวหน้างาน

ช่วงเช้า

- บทบาทหัวหน้างาน กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร
Coaching Principle: การสอนงาน เป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุง
การทำงานอย่างได้ผล
Coaching Mindset: กรอบความคิด /ทัศนคติ และความเชื่อของผู้สอน
Coaching Competency: ความรู้ ทักษะความสามารถ และพฤติกรรมที่โค้ชจำเป็นต้องมี
Coaching Analysis:วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้การสอนงานประสบความสำเร็จ/เป็นจุดแข็ง จะนำไปสู่การพัฒนา ,วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการสอนงาน /เป็นจุดอ่อนจะนำไปสู่การแก้ไขป้องกัน
Coaching Model: เตรียมความพร้อมในการสอนงาน จัดทำแผนการสอนงาน
สอนงาน และประเมินผลการสอนงาน

ช่วงบ่าย

- วัตถุประสงค์สำคัญของการประเมินผลงาน (ที่มักถูกมองข้าม)
- การระบุและสร้างตัวชี้วัดผลงานสำคัญของพนักงาน (Key Result Area and Key
Performance Indicator KRA & KPI)เพื่อสร้างคุณค่าต่อการประเมินผลงาน
- การให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
- เทคนิคสนับสนุนการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงาน
- เทคนิคการชมเชย,เทคนิคการให้คำแนะนำอย่างสร้างสรรค์,เทคนิคการใช้คำถาม
- กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 5 ขั้นตอน
1.ขั้นเตรียมการ
2.ขั้นเริ่มสนทนา
3.ขั้นแจ้งผลการปฏิบัติงาน
4.ขั้นจบการแจ้งผลการปฏิบัติงาน
5.ขั้นติดตามความคืบหน้า
- ปัญหา อุปสรรค และข้อพึงระวังในการสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ
การทำงานแก่พนักงาน

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, สัมมนา, อ่านเอกสารภาษาอังกฤษ, 24 เมษายน 2552, เหล็กกล้า, สัมมนาฟรี ทุกเรื่องที่คุณควรรู้ เมื่อต้องเรียกร้องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน, อบรม สัมมนา ฟรี การปรับตัวอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนหลังน้ำท่วม, ความสุข ความสำเร็จ... สร้างได้ด้วยการฟัง, อบรม ฟรี กมภาพันธ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)