งานเสวนาวิชาการ! ประวัติศาสตร์กับปรัชญา: โครงสร้างและพลวัตรของ ”เวลา” ในประวัติศาสตร์สำนัก Annales

รหัสหลักสูตร: 1747

จำนวนคนดู 897 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

ภาควิชาปรัชญาร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดโครงการสัมมนาอบรมวิชาการในหัวข้อ

ประวัติศาสตร์กับปรัชญา: โครงสร้างและพลวัตรของ ”เวลา” ในประวัติศาสตร์สำนัก Annales

วัน จันทร์ที่ 17 ส.ค. 52 ระหว่างเวลา 15:30-18:30 น.

ห้องประชุมชั้น 2 (ติดห้องคณบดี)คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักการและเหตุผลความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์และปรัชญาได้ดำเนินมาตั้งแต่โบราณ ในพัฒนาการทางความคิดของทั้งสองสาขาวิชานั้น ข้อถกเถียงที่สำคัญสองประเด็นมักจะปรากฏอยู่เสมอ ประเด็นแรกเป็นการเข้าใจเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆจากลักษณะความเป็นสากล (universality) ในขณะที่ข้อถกเถียงอีกประการหนึ่งให้ความสำคัญกับลักษณะเฉพาะของเหตุการณ์และปรากฏการณ์ (particularity) แต่วิธีคิดทั้งสองลักษณะก็ไม่สามารถแยกจากกันได้โดยการคิดเชิงปรัชญาเป็นทั้งหลักและเครื่องมือในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์และกระบวนการทางประวัติศาสตร์ และในทางตรงกันข้ามประวัติศาสตร์เองก็เป็นวิธีการและเครื่องมือในการอ่านและทำความเข้าใจประเด็นทางปรัชญาความสัมพันธ์อันนี้ไม่เพียงแต่จะจำกัดอยู่เฉพาะในสองสาขาวิชาเท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่ข้อถกเถียงในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนั้นประวัติศาสตร์และปรัชญายังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการอ่านและตีความทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การทบทวนความสัมพันธ์อันนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งการเสวนานี้มุ่งจะสร้างเวทีให้นักวิชาการอาวุโสและนักวิชาการรุ่นใหม่จากหลากหลายสาขา มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถกเถียงกันในประเด็นต่างที่ครอบคลุม การอ่านและการตีความทางประวัติศาสตร์และปรัชญา ทัศนะทางประวัติศาสตร์และปรัชญาในการค้นคว้าวิจัยต่างๆ เช่น สังคม ศาสนา การเมืองและวัฒนธรรมเสนอโดย อ. ดร. เกษม เพ็ญภินันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิจารณ์โดย อ.ดร. ชัยวัฒน์ บุนนาค
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, Programming Languages, Best Forecasting and Inventory Replenishment, จบการศึกษาระดับปริญญาตรี, เสวนาประวัติศาสตร์, เสวนาปรัชญา, ผศ. อุกฤษฎ์ แพทย์น้อย, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, นวัตกรรมและเทคโนโลยี, อุตสาหกรรมยาและสมุนไพร, วันพฤหัสที่ 25 ถึงศุกร์ที่ 26

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด