สัมมนาฟรีเรื่อง ความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศอาเซียน

รหัสหลักสูตร: 18420

จำนวนคนดู 771 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

ปัญญาถือเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองทั้งสินค้าและบริการแก่ทุกภาคส่วน ที่ผ่านมาโดยเฉพาะใน
ภาควิชาการ วิจัยและพัฒนาในหน่วยงานของภาครัฐมีความพยายามในการกระตุ้น และสร้างความตระหนัก
ความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์ นักวิจัย อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่จําเป็นต้องให้ความสําคัญมากขึ้น
กว่าที่ผ่านมาก่อนนําผลงานวิจัยออกสู่เชงพาณ ิ ิชย์คือข้อควรระวังในเรองของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด