Incoterms 2010 : เทอมการค้า ใช้อย่างไร ให้ไปรอด

รหัสหลักสูตร: 18599

จำนวนคนดู 1164 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับฟังบรรยายในเรื่องของเทอมที่ใช้กันบ่อยในการค้าระหว่างประเทศ และเพิ่มเติมในส่วนของเจาะประเด็นที่น่าสนใจ อีกทั้งกรณีศึกษา โดยสามารถสอบถามปัญ หาที่พบเจอจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง Incoterms 2010 เป็นอย่างดี

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด