อบรมหลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 (28-29 ส.ค.56)

จำนวนคนดู 1435 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

- ความรู้พื้นฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
- ข้อกำหนด ISO 9001:2008 ในเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด
- หลักพื้นฐาน ความสำคัญ และองค์ประกอบของการสอบเทียบเครื่องมือวัด
- การกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัด
- การสอบกลับได้ของการวัด (Traceability)
- การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดเบื้องต้น (Uncertainty)
- แหล่งที่มาของความไม่แน่นอนในการวัด
- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบเทียบเครื่องมือวัด
- ตัวอย่างการสอบเทียบเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ ตาม ISO 9001:2008
- ฝึกปฏิบัติการ (Workshop)
- สรุป ตอบข้อซักถาม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด