หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation) | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)

จำนวนคนดู 1631 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ที่มาของหลักสูตร

     การพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีความยั่งยึนมั่นคงในการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีการมุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเป็นการเสริมสร้างทางการพัฒนาให้องค์กรมีบุคลากรที่มีทักษะทางการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น การฝึกคนในองค์กรให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และสรรหานวัตกรรมใหม่ ถือได้ว่าเป็นกุญแจไขไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบถือเป็นกระบวนการที่สำคัญรองรับการพัฒนาองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เหล่านั้น โดยเน้นการฝึกคิดออกจากกรอบประสบการณ์เดิมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏบัติงานได้จริง ก่อให้เกิดผลงานและกรบวนการทำงานแนวใหม่ให้สามารถจัดการกับความคิดได้อย่างมีระบบ มีแบบแผนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านในที่สุด


สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

1. สามารถนำเทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สามารถสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกจิตสำนึกในการคิดเชิงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน


วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

1. บรรยาย

2. แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice)--Case Study

3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

4. สรุปและถาม-ตอบคำถาม

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อบรรยาย

Module 1 : Brain Function & Thinking Skill Concept

- ความหมายและแนวคิดที่สำคัญของการคิดเชิงนวัตกรรม

- กระบวนทัศน์ในเชิงนวัตกรรมของแต่ละยุคธุรกิจ

- ความสำคัญที่เป็นประโยชน์ของการคิดเชิงนวัตกรรมต่อตนเองและต่อองค์กร

- กลไกของสมองและการทำงานของสมองทั้งระบบที่เชื่อมโยงกัน

- เจาะลึกการคิดโดยการใช้สมองสองด้าน (Whole Brain Thinking Analysis)

- กิจกรรมประเมินตนเองเกี่ยวกับความถนัดในการใช้สมอง


Module 2 : Learning in Action for Innovative Thinking Skill Part 1

- พื้นฐานมิติความคิดสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่กรอบแนวคิดในเชิงนวัตกรรม

- Paradigm Concept (กรอบแนวความคิด)

- Paradigm Shift (การเลื่อนกรอบแนวความคิด)

- กิจกรรมฝึกคิดการเลื่อนออกจากแนวความคิดเดิม (ประสบการณ์เดิม)

- เทคนิคการสร้างความคิดในเชิงนวัตกรรมทั้ง 3 มิติ แบบเจาะลึก

- มิติที่ 1 Creative Thinking (ความคิดเชิงสร้างสรรค์)

  * ความสำคัญและประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์

  * พฤติกรรมและแนวทางที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

- กิจกรรมฝึกคิดในเชิงความคิดสร้างสรรค์


Module 3 : Learning in Action for Innovative Thinking Skill Part 2

- มิติที่ 2 Inductive Thinking (การคิดรอบมุม)

  * ความหมายและความสำคัญของการคิดรอบมุม

  * หลักการแบบใยแมงมุม (Spider Web)

- กิจกรรมฝึกคิดในเชิงการคิดรอบมุม (Industry Roundabouts)

- มิติที่ 3 Proactive Thinking (การคิดตอบกลับเชิงบวก)

  * คุณลักษณะและพฤติกรรมการตอบสนองแบบ Proactive

  * กิจกรรมฝึกคิด Case Study-Proactive (Reverse Thinking)


Module 4 : Learning inf Action for Innovative Thinking Skill Part 3

- ทบทวนกระบวนการคิดในเชิงนวัตกรรม จากพื้นฐานความคิดทั้ง 3 มิติ

  * กิจกรรมฝึกคิดในเชิงนวัตกรรม (Imagination Brainstorming)

- สรุป ทบทวนในเนื้อหาและบริบทที่สำคัญของหลักสูตร คิดและต่อยอดการนำไปใช้

- ถาม-ตอบ

วิทยากร
อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
คำค้นประกาศนี้ Tags: Thinking Skill, Innovative, การคิดเชิงนวัตกรรม, นวัตกรรม, นวัตกรรม, ทักษะการคิด
ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก”
3900บาท
ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน
สัมมนาฟรี เรื่อง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาฟรี เรื่อง"เปลี่ยนขยะเป็นขุมทรัพย์ (Waste to Value)" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
สัมมนาฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กำลังจะมาพลิกโฉมกับโลกใบนี้
Workshop เคล็ด (ไม่) ลับ…สู่การเป็นนักเขียนอาชีพ
3,200บาท
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แค่มีใจรักและพร้อมที่จะเป็นนักเขียนก็สามารถเรียนได้
รุ่นที่ 6 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance
6420บาท
ครบเครื่องเทคนิคการสร้าง Infographics สำหรับงาน Presentation อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิค และ Workshop ต่างๆ พร้อมนำไปใช้งานได้จริง
องค์การยุคใหม่กับคนหลากหลาย Gen รุ่น 3 (Managing Generation Diversity in the Workplace)
3500บาท
ความแตกต่างระหว่างวัยที่ปัจจุบันเป็นความท้าทายหลักขององค์การหลายแห่งที่จะดึงดูดและรักษาบุคลากรรุ่นใหม่
หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015
3000บาท
หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015 ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ – ข้อกำหนด (Quality Management Systems-Requirements) เป็นมาตรฐานสากลที่มีการนำไปใช้