สัมมนา ความพร้อมของผู้ประกอบการต่อกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก สินค้าที่ไม่ปลอดภัย

รหัสหลักสูตร: 294

จำนวนคนดู 1227 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ความพร้อมของผู้ประกอบการต่อกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก สินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability : PL Law)"  ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2552 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ Meeting Room 3 - 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนากรุณาส่งแบบตอบรับมายังฝ่ายกฎหมาย และต่อต่อขอรายละเอียดการสัมมนา เพิ่มเติมได้ที่ คุณนภัทร ศรีกลัด และว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกร ลาวพวน โทรศัพท์ 0-2345-1055, 57 โทรสาร 0-2345-1058 หรือ E-mail : napats@off.fti.or.thตามที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ ได้แก่ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 นี้ โดยมีสาระสำคัญให้ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้า หากสินค้าของผู้ประกอบการมีความไม่ปลอดภัย หรือทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย โดยนำหลักความรับผิดแบบเคร่งครัด (Strict Liability) มาใช้กับผู้ประกอบการ (ผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการ) ในระยะที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมฯ ได้จัดการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าวแก่สมาชิกมาหลายครั้งแล้วนั้นคณะกรรมการกฎหมาย สภาอุตสาหกรรมฯ เห็นว่าพระราชบัญญัติดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโดยตรงหากไม่มีการเตรียมความพร้อมที่ ดีเพียงพอ เนื่องจากผู้ประกอบการจะมีภาระความรับผิดต่อผู้บริโภค จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นมิใช่สินค้าที่ไม่ปลอดภัยประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2551 มีกระบวนการพิจารณาคดีที่สะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการนำคดีขึ้นสู่ศาล ซึ่งจะส่งผลให้มีคดีห้องร้องเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม และมีมาตรการรองรับผลของกฎหมายดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง "ความพร้อมของผู้ประกอบการต่อกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก สินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability : PL Law)" ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2552 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ Meeting Room 3 - 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนากรุณาส่งแบบตอบรับมายังฝ่ายกฎหมาย และต่อต่อขอรายละเอียดการสัมมนา เพิ่มเติมได้ที่ คุณนภัทร ศรีกลัด และว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกร ลาวพวน โทรศัพท์ 0-2345-1055, 57 โทรสาร 0-2345-1058 หรือ E-mail : napats@off.fti.or.th
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย, สำนักกำกับดูแลธุรกิจ, เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารกิจการที่ดี, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, โครงการอบรมนิติบุคคล, กฎหมายและภาษี, www.dbd.go.th

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด