ก้าวทันรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ในส่วนภูมิภาค

รหัสหลักสูตร: 327

จำนวนคนดู 1359 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “ก้าวทันรายงานทางการเงินฉบับใหม่” ในส่วนภูมิภาคครั้งที่ 4 ที่ภาคตะวันออกในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2552ณ ห้องชลาลัย โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินของธุรกิจทั่วประเทศที่มีรอบปีบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง และเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินอย่างชัดเจน รวมทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามประกาศฉบับใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง “ก้าวทันรายงานทางการเงินฉบับใหม่” ในส่วนภูมิภาค ขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2552 จำนวน 6 ครั้ง โดย

ครั้งที่ 4 ที่ภาคตะวันออกในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2552ณ ห้องชลาลัย โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรีทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีเป็นวิชาบัญชี จำนวน 3 ชั่วโมง 30 นาที และเรื่องอื่น จำนวน 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถสำรองที่นั่งด้วยการกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 200 บาท ณ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ Website กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ก่อนวันเข้าร่วมสัมมนา 1 สัปดาห์[attachments size=small label=doctitle]

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, คอมพิวเตอร์ - IT- Internet, ศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มีคุณภาพ, ณ ห้องชลาลัย โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี, อินเตอร์เน็ต, การจัดอบรมผู้ทำบัญชี ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี, NEC, 24 เมษายน 2552

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด