registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน : Supervisory Skill Development

จำนวนคนดู 3056 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน : Supervisory Skill Development
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 28 มกราคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 49 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development) เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาท่านให้เป็น หัวหน้า "งาน" และ หัวหน้า "คน" มืออาชีพ โดยการอบรมจะช่วยให้ท่านมีความรู้ในหลักทฤษฎีการเป็นหัวหน้างานที่ยอดเยี่ยม เพื่อใช้ในการบริหารคนและบริหาร ท่านจะได้รับความเข้าใจเทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรัก เจ้านายหลง ที่เปี่ยมด้วยทักษะทั้งด้านคนและด้านงาน ในการอบรมจะช่วยพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่วยทางการบริการสำหรับการเป็นหัวหน้างานด้วยเทคนิคการใช้ CLDES Model for Supervisory Development เพื่อให้ท่านสามารถสอนงาน การสั่งการ การมอบหมายงาน การกำกับดูแล การควบคุมและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ การอบรมยังช่วยสร้างทัศนคติที่ดีในการมี Positive Thinking และ EQ ที่เหมาะสมสำหรับหัวหน้างาน อีกทั้ง ท่านยังจะได้รับการเรียนรู้การสร้างทีมงาน จิตวิทยาการจูงใจลูกน้อง การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน เพื่อให้ท่านบังคับ "บัญชางาน" และ "บัญชาคน" ในฐานะหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Outline : 1 Day Training

• What is Supervisory Skill ? 

• ความสำคัญของหัวหน้างาน

• คุณสมบัติของหัวหน้างานที่ดี

• องค์ประกอบของการเป็นหัวหน้างานที่ดี

• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

• หัวหน้างานในฐานะ Leader & Follower (ผู้นำและผู้ตาม) ขององค์กร

• การเป็นผู้นำของหัวหน้างานและภาวะผู้นำ (Leader VS Leadership)

• ข้อแตกต่างระหว่างหัวหน้างานกับผู้นำ

• การพัฒนาตนเองสู่การเป็นหัวหน้างาน

• ทักษะที่สำคัญของหัวหน้างาน

• เทคนิคการใช้ CLDES Model for Supervisory Development

• Coaching (การสอนงาน) 

   - ทักษะการสอนงานอย่างสัมฤทธิผล     - เป้าหมายในการสอนงาน (Goal) 

   - ประเภทของการสอนงาน                    - การวิเคราะห์ลูกน้องก่อนการสอนงาน (Analysis) 

   - ทักษะการสอนและการโค้ชลูกทีมที่หัวหน้างานต้องทำได้

   - การสอนงานแบบ OJT                        - การสอนงานแบบ Group Dynamic 

   - การสอนแบบ Demonstration           - การสอนงานใน Line ผลิต 

   - การสอนงานแบบ Mentoring            - การสอนงานและเป็นที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม 

• Directing and Empowering (การสั่งการและการมอบหมายงาน)

   - ทักษะการสั่งงานขั้นเทพ (Directing Skill)

   - เทคนิคการเลือกใช้การสั่งานประเภทต่างๆ (Selection for Directing)

   - เคล็ดลับการใช้วิธีการสั่งการ (Directing Method)

   - ทักษะการสั่งการและมอบหมายงานให้ลูกน้องยอมปฏิบัติด้วยหัวใจ (Empowering Skill)

   - เทคนิคการสั่งการและมอบหมายงานให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน (Empowering Techniques)

   - เจาะเทคนิคการปกครองบังคับบัญชาทีดี (Power and Directing)

   - ปัญหาและอุปสรรคจากการมอบหมายงาน (Empowering Barrier)

   - การมอบหมายงานและการติดตามงาน (Empowering and Following)

• Supervisory Skill Builders

   - Workshop แบบวิเคราะห์คุณเป็นหัวหน้างานแบบใด

   - ประเภทและคุณลักษณะของหัวหน้างานแบบต่าง ๆ

   - เรียนรู้สไตล์ของคุณในการเป็นหัวหน้างาน

   - รูปแบบการพัฒนาตนเองสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

• เทคนิคการบังคับบัญชางาน บัญชาคน

   - การเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของคน       - ประเภทของลูกน้องแบบต่าง ๆ 

   - การพัฒนาลูกน้องแต่ละแบบ                     - สไตล์ของลูกน้องและวิธีพัฒนาลูกน้องแต่ละสไตล์ 

   - เข้าใจการรับมือกับลูกน้องแต่ละประเภท   - การจูงใจลูกน้องให้ปฏิบัติงานอุทิศตัวเพื่อองค์กร 

   - การใช้เทคนิคปรับพฤติกรรมลูกน้อง

• Supervise (การกำกับดูแล) 

   - การใช้เทคนิคการกำกับดูแลเพื่อควบคุมงาน (Supervise and Controll)

   - การกำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าของาน (Supervise and Following)

   - เทคนิคการติดตามงานภาคสนามเชิงปฏิบัติการ (Supervise and On the Job)

   - การติดตามรายงานผลปฏิบัติงาน (Supervise and Report)

• Communication and Coordinate Techniques (การสื่อสารและประสานงาน) 

   - ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน       - หัวหน้างานกับการสื่อสารในงาน 

   - การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร                  - ทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพที่ลดความขัดแย้ง และครองใจคน 

- เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ       - เทคนิคการสื่อสารเพื่อจูงใจและลดแรงต้าน 

- เคล็ดลับ การประสานงานให้ได้ใจ และได้งาน

• Motivation and Team building (การสร้างทีมงานและการจูงใจ)

   - ศิลปะในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาสู่เป้าหมาย   - จิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 

   - สูตรเด็ดในการครองใจคน                                 - แรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน 

   - การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ความสำเร็จ             - กลยุทธ์การพัฒนาทีมงานสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

   - หัวหน้างานกับการจูงใจและหลักสำคัญของการจูงใจต่อประสิทธิผลการลดแรงต้าน

   - การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา       - การควบคุมหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา 

   - การดําเนินการทางวินัยอย่างเหมาะสม

• Supervisory Professional Skill 

   - หัวหน้างานกับการวางแผนงาน (Planning) และการกําหนดเป้าหมาย

   - การบริหารงานประจำวัน (Daily management)

   - การบริหารงาน (Job Management)

   - การบริหารคน (Peple Management)

   - การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

   - หัวหน้างานกับการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem and Solving)

   - การขจัดข้อขัดแย้งและปัญหาภายในทีมงาน (Conflict Management)

   - การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

   - การบริหารความเปลียนแปลง (Change Management)

   - การพัฒนา EQ ของหัวหน้างาน (Emotional Quotient)

   - การให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน (Counseling)

   - การบริหารงานบุคคลสําหรับหัวหน้า (Human Management)

   - การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Evaluation Skill 

วิทยากร
ดูประวัติ

วัฒนา วาทะพล (อ.วัฒนา)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริการ, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาบุคลิกภาพ)

อาจารย์วัฒนา วาทะพล เป็นที่ปรึกษาด้านระบบ Competency และ KPI เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ ชนะเลิสศการพูดสุนทรพจน์ ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและรางวัลนักโต้วาทีดีเด่น Talk Show ก้าวแกร่งแห่งนักขาย Talk Show อนาคตธุรกิจไทย Thailand 4.0 ปัจจุบัน HRM & HRD Manager สถาบันฝึกอบรม FIT Pro ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาองค์กร (Organization Development Advisor) Junsuwan Moji วิทยากรรับเชิญบรรยายในภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ, หัวหน้าแผนก, หัวหน้าฝ่าย, Supervisor , Manager , ผู้ที่กำลังจะก้าวสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้า, ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (Promote) ขึ้นเป็นหัวหน้างาน, ระดับหัวหน้างานขึ้นไป, ผู้บังคับัญชา, เจ้าของกิจกา
สถานที่จัดงาน

Hotel Near BTS & MRT in Bangkok Area

เขตจตุจักร | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท
ราคา 3,900 บาท
*ลงทะเบียน 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,700 บาท
*ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป เหลือเพียงท่านละ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรม FIT Pro
ชื่อผู้ติดต่อ:Admin FIT Pro
เบอร์โทรศัพท์ :0869811584

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน : Supervisory Skill Development
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การเป็นหัวหน้างาน, การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน, ทักษะการเป็นหัวหน้างาน, หัวหน้างาน, Supervisory Skill, Supervisory Skill Development
หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการและเจ้านายไว้วางใจ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ลูกน้องปรารถนาและองค์กรต้องการ
ูหลักสูตร การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Officer)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานฝึกอบรม ดําเนินงานอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน
เทคนิคการสรรหาคัดเลือกคน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ
3900บาท
หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงกลยุทธ์การสรรหาคนยุคใหม่ และสามารถสัมภาษณ์และคัดกรองคนได้แบบมืออาชีพ ส่งผลให้การคัดเลือกคนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้ผลตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง
หลักสูตร “AGILE OKRS  แนวคิดการวดัผลแบบสร้างผลลัพธ์ที่ปราดเปรียวและทรงพลงัในยุคดิจิตัล
4500บาท
พบคำตอบว่า ทำไม Agile OKRs แนวคิดที่ตอบโจทยใ์หเ้ราอยูรอดได้ในยุค Disruption และ Transformation พร้อมรับโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สมัคร 2 ท่าน เข้าได้ 3 ท่าน
Horenso กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3800บาท
ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น การบริหารโดยอัตโนมัติ โดยให้คนทำงานทุกคนรู้และตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำได้เองเป็นวิธีที่ดีที่สุด การจะไปถึงจุดดังกล่าวให้ได้ต้องผ่านการเรียนรู้ จากการทำงาน รายงาน ติดต่อ ปรึกษา และรับข้อแนะนำไปปรับปรุ
การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
2140บาท
ทำไมธุรกิจขาดทุนถึงยังต้องเสียภาษี นี่คือเหตุผลที่คุณต้องอึ้ง!! “ทำอย่างไรให้ค่าใช้จ่ายของเราเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้”