อบรมหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงด้านการส่งออกสำหรับ SMEs”

รหัสหลักสูตร: 4688

จำนวนคนดู 727 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการส่งออกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจส่งออก โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวมของปัจจัยความเสี่ยงด้านการส่งออกได้ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งสามารถพิจารณาหาแนวทางการป้องกันความเสี่ยงด้านการส่งออกไม่ให้มีผลกระทบต่อธุรกิจ

2. เพื่อป้องกันผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

3. เพื่อป้องกันการชำระเงินล่าช้าหรือการถูกปฏิเสธการชำระเงินจากต่างประเทศ

4. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมภาคการส่งออก

ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้านการส่งออก

2. เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการส่งออกในเบื้องต้นได้

3. สามารถพิจารณาแนวทางการป้องกันความเสี่ยงด้านการส่งออกเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อธุรกิจ

4. สามารถใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด