สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า....เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

จำนวนคนดู 188 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า....เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การกระจายสินค้า เป็นหนึ่งในกระบวนการหลักในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน ที่สำคัญเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน แบ่งออกเป็นกระบวนการย่อยอีกหลายกระบวน เช่น กระบวนการสั่งซื้อ กระบวนการคลังสินค้า กระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง กระบวนการบรรจุภัณฑ์ กระบวนการขนส่ง ซึ่งเมือรวมกันเป็นกระบวนการกระจายสินค้าแล้ว มักประสบปัญหาความผิดพลาด ความล่าช้า ความเสียหายมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ควรจะเป็น และที่สำคัญย่อมมีผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าโดยตรง

แม้ในหลายองค์กรจะมีประสบการณ์ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ก็ตาม แต่ส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่ถูกแก้ไขก็มักจะวนเวียนกลับมาเกิดขึ้นอีกในไม่ช้า จนกลายเป็นว่าปัญหาในการกระจายสินค้าเป็นปัญหาที่ไม่สามารถระงับได้อย่างจริงจัง

จากปัญหาการกระจายสินค้าที่ในหลายๆ องค์กร ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องสะสม จนกลายเป็นปัญหาในชีวิตการบริการประจำวันซึ่งมีผลทำให้ศักยภาพในการให้บริการลูกค้าและศักยภาพในการแข่งขันลดลงจนทำให้กลาย”เป็นจุดสลบขององค์กร” จึงเป็นที่มาของหลักสูตรการอบรมในหัวข้อ “การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการกระจายสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน” หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ของกระบวนการกระจายสินค้า เพื่อนำมาประเมินและจัดทำการป้องกันปัญหาในการกระจายสินค้าให้ได้มากที่สุด และที่สำคัญเมื่อมีขั้นตอนใด ทรัพยากรในส่วนไหน ช่วงรอบเวลาการทำงานเมื่อไร ที่เกิดปัญหาติดขัด บกพร่อง เสียหายล่าช้า ทำอย่างไรให้ทีมงานหรือผู้บริหารก็จะสามารถรับรู้ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถใช้หลักการหรือสูตรสำเร็จในการประยุกต์ใช้ เพื่อระงับและป้องกันปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์


หัวข้ออบรมสัมมนา
วัตถุประสงค์ (objective)  

•เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์ประเมินปัญหาในกระบวนการกระจายสินค้าและเครื่องมือในการปรับปรุง

•สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อควบคุมคุณภาพการกระจายสินค้าด้วยแนวคิดตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า

•เพื่อให้เข้าใจแนวคิดในการลดต้นทุนการกระจายสินค้าและปรับปรุงผลิตภาพ

•สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการอบรมไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจแบบองค์รวม

ตารางการอบรม Agenda                                                                                           

08:30 น. ลงทะเบียน 

09:00 น. เปิดการสัมมนา 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ ประเมินปัญหาในกระบวนการกระจายสินค้าและเครื่องมือในการปรับปรุง

oรูปแบบของปัญหาในการกระจายสินค้า

oเครื่องมือในการวิเคราะห์ หาสาเหตุที่มาที่ไปของปัญหาอุปสรรค

oโครงสร้างพื้นฐานของปัญหาในแต่ละกระบวนการย่อย

oมุมมองต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุง

oการประเมินสมรรถนะและความสามารถในการกระจายสินค้า


10:15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 


ส่วนที่ 2 การควบคุมคุณภาพด้วยแนวคิดตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า

(Quick Response & Customer Service Center)

oแนวคิด กระบวนการ และกลยุทธ์ตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว

oกระบวนการให้บริการลูกค้า – Customer Service

oการพัฒนาไปสู่ ศูนย์ควบคุมการให้บริการลูกค้า-Customer Tower Center

12:00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.

ส่วนที่ 3 แนวคิดในการลดต้นทุนการกระจายสินค้าและการปรับปรุงผลิตภาพ

(Cost & Productivity Improvement Concept)

•แนวคิดและหลักการประเมินค่าใช้จ่าย/ต้นทุนกิจกรรม Activity-Based Costing

•10 ขั้นตอนในการประเมิน ควบคุมและลดต้นทุนการกระจายสินค้า

•การนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการกระจายสินค้า

15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 


ส่วนที่ 4 การควบคุมและปรับปรุงทั้งกระบวนการทางธุรกิจ

(Business Process Improvement)

•แนวคิดและหลักการปรับปรุงที่เน้นแบบองค์รวม – Integrated & Hoslistic Improvement

•การประยุกต์เครื่องมือหลายรูปแบบตามความเหมาะสมแต่ละทรัพยากร

•กรณีตัวอย่างของการปรับปรุงทั้งกระบวนการ BPI2/BPM

 16:30 น. ช่วงตอบคำถาม  


-

จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่เกิน 30 คน


วิทยากร

อาจารย์ ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ (Supply Chain & Logistics) ที่คร่ำหวอดในวงการด้านนี้มาหลายสิบปี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยแนวคิดและอุดมการณ์ที่ต้องการผสมผสานโดยนำแนวปฏิบัติที่เป็นเนื้องานจริงที่สามารถจับต้องได้ มาเป็นแกนหลักและนำเอาแนวทางทฤษฎีหรือมาตราฐานสากลมาประยุกต์และต่อยอด เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนและขับเคลื่อน Value Chain ของทั้งองค์กรและล่าสุดกับการนำแนวคิด ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Improvement) มาใช้ในองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประสบการณ์บริหารจัดการและวางแผนกลยุทธ์ด้าน Supply Chain และ Logistics ในด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transporation) , คลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า , การจัดการด้าน Value Added Service การบริหารจัดการ Outsource Service Provide เครื่องมือพัฒนาองค์กรต่างๆ เช่น ISO Lean Quick Response จากหลายองค์กรที่ได้ร่วมงานในฐานะผู้บริหารระดับสูง เช่น

-บริษัท เอเชียบุ๊คส์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการซัพพลายเชน

-บริษัท พรพรหม เม็ททอล จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงาน

-กลุ่มบริษัทโหงวฮก ที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ด้านสายการเดินเรือระหว่างประเทศในฐานะผู้บริหารด้าน Information Technology, System Process และ Operation

  คณะกรรมการพจิารณารางวลัระดบัประเทศ ELMA - Export Logistics Model Awards ของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ , คณะกรรมการ Global Logistics Trade Facilitation สภาผู้สู่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย , คณะอนุกรรมการพิจารณา Logistics Standard สภาผู้สู่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย คณะกรรมพิจารณาจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาโลจิสติกิส์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

  คณะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ในองค์กรต่างๆ อีกหลายแห่ง เช่น สภาผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทยสมาพันธ์โลจิกส์ติกส์ไทย, สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม , มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Cost Supply Chain, การปรับปรุงงานในโลจิสติกส์, Logistic & Supply chain