Internal Audit of IATF 16949: 2016 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบ IATF 16949:2016 | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

Internal Audit of IATF 16949: 2016 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบ IATF 16949:2016

จำนวนคนดู 76 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Internal Audit of IATF 16949: 2016 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบ IATF 16949:2016
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดหลักสูตร:

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และสร้างทักษะให้แก่ผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำการตรวจติดตามคุณภาพภายในสำหรับระบบ IATF 16949 : 2016 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคด้านการต่าง ๆ ในการตรวจที่จำเป็นได้แก่ การวางแผน การจัดทีมตรวจ การทำตารางการตรวจ วิธีการตรวจ การพิจารณาความไม่สอดคล้องและการติดตามปิดประเด็นที่เกิดประสิทธิผล รวมไปถึงการทำกิจกรรมกลุ่มโดยทำการตรวจสอบจริง ซึ่งจะช่วยเข้าใจถึงทักษะต่าง ๆที่จำเป็นและการรับสถานการณ์ ความขัดแย้งต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และการรายงานความไม่สอดคล้องที่ตรวจพบ

โดยหลักสูตรนี้วิทยากรผู้บรรยายเน้นการถ่ายทอดโดยอาศัยประสบการณ์การตรวจจริงควบคู่กับการแสดงการตรวจโดยการยกตัวอย่างจากสถานการณ์ตรวจจริง จึงทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ:

•เข้าใจถึงความจำเป็นของการตรวจสอบภายใน

•สามารถเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และเป็นผู้ตรวจสอบภายในองค์กร และดำเนินการตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ

•สามารถจัดทำรายการตรวจสอบตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของ IATF 16949:2016

•สามารถนำเสนอการรายงานผลการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร :

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคุณภาพภายใน

นิยามและคำศัพท์ต่างๆ

ประเภทของการตรวจติดตามคุณภาพ

ทักษะของผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ความรู้ด้านเครื่องมือบริหารระบบ IATF 16949 : 2016 (Core Tools) สำหรับการตรวจ

วิธีการรับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจ

วงจรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน , การเตรียมตัว , การดำเนินการ ,การรายงานผล สำหรับการตรวจ

การตรวจตามข้อกำหนด IATF16949:2016 (ข้อ 4,5,6,7,8,9,10)

การจัดทำรายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ตามข้อกำหนด

การจำลองสถานการณ์การตรวจสอบจริง (Muck Audit)

การนำเสนอและการรายงานการตรวจสอบจากการจำลองสถานการณ์

ถาม - ตอบ


กำหนดการฝึกอบรม :

ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. เริ่มอบรมเวลา 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมาณ

เวลาพักคือ 10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.


วิทยากร
วิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ
การเลือกใช้เครื่องมือ-วิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน
3800บาท
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่หลากหลาย ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างเป็นวัฒนธรรมในการพัฒนาในองค์กร โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเ
สุดยอดเทคนิคการลดต้นทุนด้วย Lean-Kaizen
3500.00บาท
สุดยอดเทคนิคการลดต้นทุนด้วย Lean-Kaizen” เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้สัมมนาเข้าใจถึงการลดต้นทุนการผลิต สินค้า และบริการ ที่องค์กรสามารถทำได้ด้วยต้นเอง โดยการปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปรับปรุง เพื่อให้กระบวนการปฏิบัต
การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
3500บาท
หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้
หลักสูตร แนวคิดและเทคนิคการนำ “ลีน” มาใช้ในสำนักงาน (Lean Office Management)
3500บาท
เพื่อนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) ไปประยุกต์ใช้ งานในการปรับปรุงพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
หลักสูตร การดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม QCC เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
ในการทำงานนั้นไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบริหาร ด้านการผลิต ด้านการออกแบบ ด้านการซ่อมบำรุง ล้วนแล้วแต่มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น แต่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ถูกแก้ไขโดยให้พนักงานทุกส่วนงาน ทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา กิจกรรมกลุ่ม QCC หรือ QC Story จึง
หลักสูตร Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ”
3900บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในระดับปฏิบัติการมีความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ Six Sigma เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ปรับปรุงพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ Six Sigma ได้อย่างเป
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools
3800บาท
7 New QC Tools จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหลักและวิธีการของเครื่องมือทั้ง 7 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ที่ปฏิบัติงาน รู้หลักในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้องกรท่
ครบเครื่องเรื่องการนำเข้า-ส่งออก
7800บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA)โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำ เข้าสินค้ามี
Just in Time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3800บาท
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทำให้องค์ต้องปรับ กลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพื่อให้องค์กรอยู่เหนือคู่แข่ง และมีกำไรให้มากที่สุด แต่บางองค์กรก็ต้องประสบกับปัญหาในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้องค์กรไม่สา