สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน รุ่นที่ 2 (Workforce Analysis Workshop)

เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน รุ่นที่ 2 (Workforce Analysis Workshop)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) เป็นภารกิจหนึ่งในการวางแผนกำลังคน (Workforce Planning) ที่ HR จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกและประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทราบว่าองค์กรจะต้องใช้กำลังคนเท่าใดตามหน้าที่งาน โดยหลักสูตรนี้มุ่งสร้างความเข้าใจในเทคนิควิธีการวิเคราะห์อัตรากำลังงด้วยการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) พร้อมคำแนะนำเชิงลึกที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้จริง!!!
วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม  2561   เวลา 09.00-16.30น.  (1วัน)
หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการเรียนรู้  :

++ ความสำคัญและกระบวนการวางแผนกำลังคน

++ เจาะลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังคน

++ เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังที่ได้รับความนิยม

++ การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)

++ เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการวิเคราะห์อัตรากำลัง

++ ฝึกเขียนขั้นตอนการไหลของงานตามตัวอย่าง

++ ฝึกเขียนแบบประมวลปริมาณงาน

++ ฝึกกำหนดเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี

++ ฝึกเขียนแบบบันทึกขั้นตอนการทำงาน

++ ปัญหาสำคัญของการวิเคราะห์อัตรากำลังและแนวทางแก้ไขจากประสบการณ์ของที่ปรึกษาวิธีการเรียนรู้  :

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

- ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ

- การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรมวิทยากร

อ.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

- เจ้าของธุรกิจ SME

- ผู้จัดการทุกสายงาน

- หัวหน้างานทุกสายงาน

- ผู้สนใจทั่วไป

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,900.00 บาท 1900.-บาท/ต่อท่าน  (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซึ่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:สุธาสินี
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0896776047

หากท่านต้องการสมัคร เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน รุ่นที่ 2 (Workforce Analysis Workshop)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
1) เป้าหมายการเป็นวิทยากร – หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี – วิทยากรเบื้องต้นสู่มืออาชีพในการนำเสนอ 2) การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด – 4 ข้อของการเตรียมความพร้อม – การเตรียมใจสู่การบรรยาย 3) หลักของการนำเสนอ – การเตรียมข้อมูลในการบรรยาย – ก
19500บาท
HR ทุกวันนี้ต้องเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับทุกหน่วยงาน และทักษะทางด้านการโค้ชช่วยเอื้อให้เราทำงานนี้ได้สำเร็จ
3900บาท
เพื่อให้หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา เข้าใจความต้องการของมนุษย์ และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยทักษะด้านการปกครองคน
18,900บาท
จุฬาเปิดอบรมการพัฒนาและวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ องค์กร ความผูกพันและการบริหารคนเก่ง
2,900บาท
สังคมในปัจจุบันหลายคน เรียกว่าชีวิตติดจรวด (โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา) หรือที่อีกหลายท่านเรียก โลกที่ราบเรียบแต่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันเรื่องธุรกิจ ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน แต
4000บาท
เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเชิงรุก ด้วยการวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งงานหลักที่สำคัญๆ
3900บาท
ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ผู้ซึ่งมีบทบาทในการบริหารงานของตนเอง บริหารงานของลูกน้อง และยังต้องบริหารคนในหน่วยงาน เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กร หากพนักงานภายในองค์กรหรือหน่วยงานขาดความมีวินัยเมื่อใด ย่อมส่งผลกระทบต่องานอย่างแน่นอน ดังนั้น ผู้จัดกา
3900บาท
มุ่งเน้นให้หัวหน้างาน มีหลักของการเป็นผู้บริหารในการรู้จักโอนถ่ายข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นที่สัมฤทธิผล เข้าใจ การกระจายความรับผิดชอบไปสู่ส่วนงานรองลงมา เพื่อลดเวลาที่สูญเสียโดยไร้ประโยชน์
3900บาท
ร่วมเข้าอบรมสัมมนาในหลักสูตรดีๆสำหรับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน กับทางHRDZENTERในการเข้าถึงและผูกใจลูกน้อง โดยวิทยากรมืออาชีพกว่า 15ปี