หลักสูตรอบรมกระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากรและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตรอบรมกระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากรและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ

จำนวนคนดู 43 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรอบรมกระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากรและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA)โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำ เข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและ ศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับความตั้งใจการลงทุน


บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, ผู้นำเข้า-ส่งออก, พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทำธุรกิจ นำเข้า-ส่งออกเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้


หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่หนึ่ง (โดยอาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์)

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก

2.เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (Incoterms 2010)

- EXW

- FCA

- FAS

- FOB

- CFR

- CIF

- CPT

- CIP

- DAT

- DAP

- DDP

3.เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการของ

    - การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)

    - ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection)

    - การฝากขาย (Consignment)

    - ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)

    - การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด (Cash in Advanced)

4.ขั้นตอนในการส่งสินค้า และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ

    - เอกสารทางการเงิน (Financial Document)

    - เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)

    - เอกสารทางการค้า (Commercial Document)

5.เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วย Forword Contract, Spot Contract, ฯลฯ

6.แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ

7.แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า

วันที่สอง (โดยอาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข)

1.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560

    •ความรับผิดในการเสียค่าอากร การคำนวณค่าภาษีอากร

    •อายุความในการประเมินอากรหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit)

    •เงินเพิ่ม เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย

2.อากรศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรพิเศษอื่น ๆ

3.e-Import : การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า

4.หลักเกณฑ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร (HS Code) พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN)

5.หลักเกณฑ์การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

    •การยกเว้นหรือลดอัตราอากรทั่วไปตามมาตรา 12

    •การยกเว้นหรือลดอัตราอากรสำหรับเขตการค้าเสรี (FTA)

6.e-Export: พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าส่งออก

7.การยกเว้นอากรสำหรับของส่งออกแล้วจะนำกับเข้ามาในภายหลัง (สุทธินำกลับ)

8.การขอคืนอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป (Re-Export)

9.การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด (มาตรา 29)

10.การจัดตั้งและสิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)

11.การจัดตั้งและสิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากร (Free Zone)

12.การจัดตั้งและสิทธิประโยชน์ของเขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)

13.การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก (Tax Coupon)

14.ปัญหา ข้อควรระวัง และแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการนำเข้า-ส่งออก


วิทยากร
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์ 

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

คำค้นประกาศนี้ Tags: นำเข้า, ส่งออก, กรมศุลกากร, การค้าระหว่างประเทศ, ข้อตกลงการค้า, ัอัตราภาษี
การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า
3800บาท
ในปัจจุบันการปฏิบัติงานย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งสูญเสียน้อยจนไปถึงเกิดการสูญเสียมาก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูงมาก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของบุคลากรในองค์กรเอง เกิด
การออกแบบและการจัดการคลังสินค้า ที่จัดเก็บ ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าและวัสดุในยุคดิจิทัล  การประยุกต์ใช้ Information Technology และนวัตกรรมการลดต้นทุนโลจิสติกส์
3500บาท
ขอเชิญร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อม Workshop & Certificate โดย อาจารย์ ดร.กันติชา บุญพิไล ผู้มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน มากกว่า 30 ปี
การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
3900บาท
ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อมและทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า
3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า
HOT DEAL
สัมมนาฟรี นำเข้าสินค้าจากจีนผ่าน Taobao.com
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้วิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านเวป taobao.com จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและการขายออนไลน์
ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานมนคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี
3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ การตรวจนับสินค้าประ
การบริหารงานขนส่ง
3900บาท
ปัญหาในการบริหารงานขนส่ง-จัดส่งมีมากมายหลากหลายและซับซ้อน หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์การจัดส่งจะติดขัดไม่ราบลื่นส่งผลเสียต่อการทำธุรกิจ ลูกค้าไม่พอใจและจะหยุดสั่งสินค้าหรือสั่งสินค้าลดลง นอกจากนี้การบริหารเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในกา
สัมมนาฟรี สัมมนาระบบบริหารการจัดการขนส่งออนไลน์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สุดยอดนวัตกรรมสำหรับธุรกิจที่ลดปัญหาในการบริหารการขนส่ง