สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Inside Microsoft Project

จำนวนคนดู 90 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Inside Microsoft Project
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลายคนอาจจะเคยใช้ Microsoft Project แค่เพียงการสร้าง Gantt Chart เพื่อให้โปรแกรมแสดงว่างานนั้นจะเสร็จแค่วันไหนเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ความสามารถของโปรแกรมแบบพื้นฐานเท่านั้นเอง ในการใช้โปรแกรม Microsoft Project นั้นหากคุณไม่มีความเข้าใจการทำงานของโปรแกรมอย่างถูกต้องแล้ว คุณจะรู้สึกว่าโปรแกรมนี้ใช้งานยากแต่ในความเป็นจริงแล้วใช้ไม่ยากอย่างที่คิด

ดังนั้นในหลักสูตร Inside Microsoft Project นี้จะอธิบายให้คุณได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Project นี้ได้ถูกต้องแบบ Step by Step โดยเริ่มสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงเป็นเวลา 2 วัน พร้อมกับตัวอย่างต่างๆ ที่สามารถจะมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เข้าใจการทำงานของโปแรกรม Microsoft Project อย่างถูกต้อง 
 • สามารถที่จะวางแผนงานเริ่มตั้งแต่ การกำหนดวันเริ่มต้นของโครงการ การกำหนดวันหยุดต่างๆ เพื่อให้วันเสร็จคำนวณได้อย่างถูกต้อง 
 • เข้าใจในการป้อน Task, Resource ต่างๆ และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Task และ Resource ได้อย่างถูกต้อง 
 • สามารถติดตามและ Update ความคืบหน้าของโครงการในลักษณะต่างๆ 
 • สามารถเปรียบเที่ยบกับแผนงานต้นฉบับและแผนงานจริง 
 • สามารถที่จะออกรายงานต่างๆ ของโครงการได้ตามความต้องการ 
 • สามารถที่จะปรับแต่ง หรือค้นหาข้อมูลต่างๆ ในโครงการได้อย่างรวดเร็ว

หัวข้ออบรมสัมมนา
การสร้าง Project

 • องค์ประกอบของส่วนต่างๆ ที่สำคัญของ Microsoft Project 
 • การสร้าง Project ใหม่ 
 • การกำหนดวันเริ่มต้นของโครงการ 
 • การกำหนดวันหยุดต่างๆ ของโครงการ 
 • การสร้างปฏิทินเวลาทำงานของบริษัทเพิ่มเข้าไปในโครงการ 

การบริหารและการกับ Task

 • การป้อน Task และข้อมูลต่างๆ ของ Task 
 • การสร้าง Outline และ Relationship ของ Task และการแสดงในรูปแบบหัวข้อ เช่น 1, 1.1 .... 
 • การสร้าง Relationship ระหว่าง Task เช่น Start to Start, Finish to Start ฯลฯ 
 • การกำหนดบาง Task แบบต้องรอคอยแล้วจึงทำได้ หรือทำล่วงหน้าก่อนได้ 
 • การกำหนด Constraint ของ Task ว่าต้องเริ่มทำวันไหน หรือห้ามเริ่มก่อนวันไหน ฯลฯ 
 • การสร้าง Deadline ของ Task 
 • การป้อน Note ใน Task 
 • การสร้าง Hyperlink ใน Task เพื่อเปิดข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม 

การบริหารและจัดการ Resource

 • รูปแบบต่างๆ ของ Resource ใน Microsoft Project 
 • การป้อนและกำหนดค่าต่างๆ ของ Resource 
 • การกำหนดปฏิทินการทำงานของแต่ละ Resource 
 • การ Assign Resource กับ Task 
 • การแก้ปัญหา Resource OverAllocate 

การกำหนดเรื่องค่าใช้จ่าย

 • การกำหนดค่าใช้จ่ายทั้งแบบเหมาจ่ายและแบบจ่ายตามจริง 
 • การกำหนดค่าใช้จ่ายของ Overtime 
 • การกำหนดค่าใช้จ่ายแบบหลายอัตรา เช่น การปรับค่าจ้างขึ้นในบางช่วงเวลา 
 • การป้อนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าแท็กซี ฯลฯ 

การวิเคราะห์โครงการ

 • การตรวจสอบวันสิ้นสุดของโครงการ 
 • การดูภาพรวมว่าโครงการใช้เวลาทำทั้งหมดกี่วัน กี่ชั่วโมง และค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเท่าใด 
 • การตรวจหางานวิกฤตว่างานใดจะกระทบวันวันเสร็จของโครงการ 
 • การหาจำนววันของงานที่ไม่วิกฤตว่ามีเวลาเหลือมากน้อยแค่ไหน เช่น ในกรณีที่คนทำงานลาออก แล้วต้องหาคนใหม่มาแทน 
 • การปรับให้โครงการเสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้ 

การบันทึกความก้าวหน้าของโครงการ (Tracking Project)

 • การบันทึก Baseline ของโครงการไว้ เพื่อใช้เทียบระหว่างแผนงานที่วางไว้กับความเป็นจริง 
 • การแสดงเส้น Gantt Chart เปรียบเทียบ Baseline กับ Current 
 • การ Update ความคืบหน้าของโครงกาว่าเสร็จไปแล้วกี่ % 
 • การ Update อย่างละเอียด เช่น Actual Start, Actual Finish, Actual Duration, Actual Cost ของแต่ละงานที่ทำจริง 
 • การปรับเปลี่ยน Reschedule Project ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วม ฯลฯ 

การปรับแต่งโครงการให้ง่ายต่อการทำงาน

 • การจัดเรียงข้อมูลต่างๆ ของโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย หรือระยะเวลาของแต่ละงาน 
 • การใช้ Filter กรองข้อมูลต่างๆ ในโครงการอย่างรวดเร็ว 
 • การใช้ Highlight แสดงสีของข้อมูลที่สนใจให้เห็นเด่นชัด 
 • การปรับแต่ง Field ต่างๆ ใน Microsoft Project 
 • การสร้าง Table ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้แสดงข้อมูลที่ต้องการ 
 • การ Export ข้อมูลของ Project ไปยัง Excel 

การแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ของโครงการ

 • การใช้ View ต่างๆ ในการแสดงผล เช่น Calendar View, Usage View, Gantt Chart View ฯลฯ 
 • การสร้าง Combination View เพื่อแสดง 2 View พร้อมกัน เช่น การแสดง Resource Sheet พร้อมกับ Gantt Chart ฯลฯ 
 • การปรับแต่ง View ต่างๆ 
 • การสร้าง View ขึ้นเอง 
 • การใช้งาน Report เพื่อออกรายงานต่างๆ ของ Project 
 • การปรับแต่ง Report ให้ตรงตามความต้องการ 
 • การนำเสนอโครงการผ่านทาง PowerPoint 

การใช้งาน Multiple Project

 • การกำหนดปฏิทินวันหยุดต่าง ของแต่ละไฟล์ Project ให้ปฏิทินโครงการเหมือนกัน โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำทุกครั้ง 
 • การสร้าง Template ไฟล์ เพื่อใช้สำหรับหลายโครงการ 
 • การสร้าง Resource Sharing เพื่อแชร์ Resource ให้ใช้งานได้หลาย Project 
 • การทำ Master Project และ Sub Project 
 • การลิงก์หลาย Project ไว้ในไฟล์เดียว เพื่อดูภาพรวมของทุก Project ที่ต้องการ

วิทยากร
อ.สมชัย ชัยสกุลสุรินทร์
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Project