สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization Development)

การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization Development)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

      การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเชิงรุกให้ผู้บริหารองค์กรมุ่งเน้นในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงองค์กรและสร้างความพร้อมในด้านต่างๆ ในการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

      ปัจจุบัน โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง นอกจากองค์กรจะมีแผนกลยุทธ์ที่ดีแล้ว การพัฒนาขีดความสามารถองค์กรในการปรับตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน องค์กรที่สามารถปรับตัวเองได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็จะสามารถอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ หลังจากเข้าร่วมอบรมแล้ว ผู้เข้าสัมมนาจะมีความเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ดังนี้

      - แนวคิดพื้นฐาน ความจำเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์เพื่อนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

      - ทำให้เข้าใจกระบวนการบริหารแบบองค์กรโดยรวม ที่มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้องค์กรในระยะยาว

      - ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

      - ทำให้การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

วันที่จัดงาน
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

     ขอบเขตธุรกิจและการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของธุรกิจ

      - แบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas)

      - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT)

      - Workshop 1

     การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร และกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจที่เหมาะสม

      - การกำหนดทิศทางองค์กร Vision, Mission ,Goal, Key Success Factor

      - การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)

      - การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินการ KPI

      - Workshop 2

     การบริหารผลการปฏิบัติงาน PMS (Performance Management System)

      - การประเมินผลองค์กรด้วย “Balance Score Card”

      - การกำหนด KPI ตามแนวทาง Balance Score Card

      - Workshop 3

     การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

      - การกำหนด KPI องค์กรลงสู่ฝ่ายต่างๆ (Department KPI) และระดับบุคคล (Personal KPI)

      - การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ( Effective Action Plan)

      - Workshop 4

กลุ่มเป้าหมาย

      - ผู้บริหาร และผู้จัดการในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร

      - ผู้จัดการ และหัวหน้างานในสายงาน HR

รูปแบบการฝึกอบรม

      - การบรรยายจากวิทยากร

      - การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม

      - การประชุมกลุ่มย่อย การฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรให้คำแนะนา-ให้คำปรึกษา

วิทยากร
อาจารย์ไพบูลย์ คุเณนทราศัย
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021912509

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization Development)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


2900บาท
เพราะ กฎหมายก็…คุ้มครอง “แรงงาน” เจ้าหน้าที่ก็…คุ้มครอง “แรงงาน” ศาลก็…ศาล “ แรงงาน” หากเจ้าของกิจการ ผู้บริหารไม่รู้กฎหมาย หรือ ไปทำผิดกฎหมายจะทำให้เสียเงิน เป็นล้านหรืออาจจะถูกติดคุกส่วนตัวได้
3900บาท
งานสนับสนุน (Supporting Department) ทั้งหลายล้วนเป็นงานที่อยู่หลังฉากที่ใครต่อใครให้ความสำคัญเป็นอันดับรองลงมา แม้ว่าองค์กรจะได้ผลการดำเนินงานที่ดี ความชอบส่วนใหญ่ก็มักตกอยู่กับหน่วยงานหลักๆ มีใครจะนึกถึงบ้างว่า ภายใต้ความสำเร็จของงาน หรือความล้มเหลวที่อา
3900บาท
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ และ ประสบการณ์
3900บาท
เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย เพื่อการลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้
3900บาท
ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารซึ่งไม่ได้อยู่ในสายงาน HR (LINE MANAGER) แต่เป็นบุคคลสำคัญในการนำเครื่องมือหรือระบบงาน HRต่างๆ ไปใช้จริง ไม่สามารถนำเครื่องมือหรือระบบ HR ต่างๆ ไปใช้ในหน่วยงานของตนเองได้เช่น ผู้จัดการผลิต, ผู้จัดการซ่อมบำรุง,ผู้จัดการตลาด, ผู้จัด
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3500บาท
หลักสูตร Competency คือ การให้องค์ความรู้ด้าน Competency Based เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถพัฒนาดึงศักยภาพของบุคลากรให้เกิดการพัฒนาได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับพนักงาน โดยเฉพาะในระดับผู้จัดการและระดับผู้นำ สามารถมองเห
3900บาท
เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังในส่วนของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรค การรักษาตนเองให้อยู่รอด และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต
3900บาท
ทำให้คุณสามารถควบคุมเวลาชีวิตของคุณได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีการทำงาน และวิธีการจัดการกับหน้าที่ ความรับผิดชอบที่หลั่งไหลมาหาคุณอย่างไม่รู้จบ