สัมมนา Motivation for Supervisor 2 หัวหน้างานกับการสร้างแรงจูงใจ

รหัสหลักสูตร: 5591

จำนวนคนดู 2347 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

การบริหารงานและบริหารคนให้มีประสิทธิภาพนั้น ถ้าผู้บริหารทราบถึงการนำจิตวิทยาการจูงใจเข้ามาช่วยในการบริหาร ย่อมจะทำให้องค์การนั้นๆ สามารถที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว หัวหน้างานเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้พนักงาน ดึงความสามารถและความกระตือรือร้น ความออกมาใช้ในการทำงาน เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ ตลอดจนการสร้างความพึงพอใจในการทำงาน ของพนักงาน
ดังนั้น หัวหน้างานกับการจูงใจ จึงได้นำเสนอเทคนิคต่างๆ รวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หัวหน้างาน นำไปเป็นเครื่องมือในการจูงใจลูกน้อง
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. หัวหน้างานเข้าใจแรงจูงใจที่จะทำให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่
2. บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทำงาน จะเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นทำงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และการมุ่งมั่นทำงานที่ตนรับผิดชอบ
3. หัวหน้าสามารถสร้างให้พนักงานทุ่มเท และเสียสละเพื่อส่วนรวมและพยายามปรับปรุงวิธีการทำงาน และหรือเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอ

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการสัมมนา
- วุฒิบัตรเมื่อจบหลักสูตร
- ความรู้ที่เข้มข้นจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- อาหาร และเครื่องดื่ม ตลอดหลักสูตร

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, 24 เมษายน 2552, Social Media Marketing Strategies, หลักสูตรการทำธุรกิจร้านจัดดอกไม้, การบริหารทรัพยากรบุคคลในงานคลังสินค้า, ลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง, AMC Clinic, ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ปวดหลังเรื้อรังรักษาไม่หาย, DBC Spine Clinic &Gym, lifecenterthailand, ฝึ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด