สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตรอบรม ศิลปะการเขียนและการตอบคำถาม ในสื่อออนไลน์

จำนวนคนดู 85 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรอบรม ศิลปะการเขียนและการตอบคำถาม ในสื่อออนไลน์
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล 

การเขียนเป็นความสามารถพื้นฐานของคนทุกคน แต่คนส่วนใหญ่กับมีปัญหาในการเปลี่ยนภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตรงตามที่ต้องการสื่อสาร กำหนดโครงเรื่องไม่เป็น จัดลำดับหัวข้อเรื่องและเนื้อหาที่จะเขียนไม่เป็น เขียนได้ไม่น่าสนใจ ไม่สามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีพอ หรือ ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจจากผู้ถามในการเขียนตอบคำถาม อีกทั้งข้อเขียนหรือคำตอบที่ลงในสื่อออนไลน์มักถูกทิ้งไว้ในระบบเป็นเวลายาวนาน ทั้งยังอาจถูกนำไปใช้อ้างอิงโดยผู้อื่นต่อๆไป ผู้เขียนจึงควรมีความรู้ในการเขียนอย่างเหมาะสม

หลักสูตรศิลปะการเขียนและสื่อสารทางเว็บไซต์ภายในองค์กร จึงได้ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะในการเขียนเพื่อการติดต่อสื่อสารให้ดีขึ้น ทำให้เนื้อหามีความน่าสนใจ สามารถสร้างความเข้าใจ และความพึงพอใจของผู้อ่านหรือลูกค้าได้ เพื่อสร้างความมั่นใจในตนเอง และประสบความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและในชีวิตต่อไป

วัตถุประสงค์   

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการของการเขียนที่ดี

2.เพื่อฝึกฝนทักษะพื้นฐานในการเขียนให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3.เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการเขียนบทความ แจ้งข่าวสารหรือตอบคำถาม ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างได้ผลดีเลิศ จนบรรลุเป้าหมายของตนเองและองค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.หลักการเขียนพื้นฐาน

2.การเตรียมตัวในการเขียน

3.การสร้างโครงเรื่อง

4.การเขียนแบบเรียงตามลำดับเวลา

5.การเขียนที่ได้จัดลำดับหัวข้อ

6.การเขียนในลักษณะเป็นเหตุเป็นผล

7.การเขียนเพื่อการจูงใจให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตาม

8.การใช้ภาษาและคำพูดที่เหมาะสมในการเขียน

9.การตอบคำถามต่างๆ

10.การใช้รูปภาพ การย่อรูป ให้เหมาะสมกับจอภาพ เพื่อประกอบข้อความ

11.สรุปคำถาม-คำตอบ


วิทยากร
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร, อบรม, การเขียน, การตอบคำถาม, ออนไลน์, The Art of Online Writing and Answer
Excel Advanced for Special Functions
3900บาท
เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้สูตร & ฟังก์ชันได้อย่างทะลุปุโปร่ง สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สรุปประเด็นกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมปี 2561 และ ปี 2562
1500บาท
ร่วม UPDATE ประเด็นกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมปี 2561 และ ปี 2562 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือในปีหน้านี้
หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง)
18,000บาท
การบริหารงานก่อสร้างแนวราบ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง ของงานก่อสร้างในแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง
แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า
3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า
การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง เพื่อการทำ TPM ที่สมบูรณ์(AUTONOMOUS MAINTENANCE for efficiency improvement)
3,200บาท
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เป็นระบบการบำรุงรักษาที่ต้องการให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ ผลักดัน ให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่สูงที่สุด โดยที่คุณลักษณะอย่างหนึ่งของ TPM
ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง
3900บาท
เพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
อบรม “เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจที่ทันสมัย”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
หลักสูตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility Analysis
2900บาท
ได้เข้าใจถึงวิธีการเขียนรายงานการขออนุมัติ และการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ
พัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ 4/2561 (Supervisory Skills Development 4/2018)
3400บาท
ทักษะของคนที่เป็นหัวหน้างาน ที่จะต้องเก่งใน 4 ด้าน ได้แก่ เก่งงาน - เก่งคิด - เก่งคน - เก่งตน สำหรับ "หัวหน้างานยุคใหม่"