สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

บริหารนาย ทำได้จริงหรือ?

จำนวนคนดู 453 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บริหารนาย ทำได้จริงหรือ?
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

ศูนย์ PIM Coaching Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

เชิญชวนท่านมาร่วมเรียนรู้คุณค่าของความต่าง  ข้อดี ข้อเสีย และวิธีการสื่อสารระหว่างกัน 

เพื่อสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน และสังคมที่มีความสุขมากขึ้น  กับโครงการแบ่งปันความรู้สู่สังคม 

รับสิทธิ์เข้าฟังสัมมนาฟรีเพียงท่านบริจาคเงินไม่จำกัดจำนวนให้กับ PIM SMART

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

     กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ หรือ PIM SMART เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลทั่วไป ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนไทยให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีระหว่างการศึกษาปัจจุบัน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีนักศึกษารวมกว่า 10,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดและฐานะครอบครัวค่อนข้างลำบาก ทำให้นักศึกษาต้องทำงานพิเศษหรือทำงานล่วงเวลาเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพถึงแม้นักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันฯ และบริษัท ซีพี ออลล์ แล้ว แต่ก็แบ่งเบาภาระได้เพียงบางส่วนเท่านั้น นักศึกษาเหล่านี้ยังประสบปัญหาค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ “กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้” จะช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษา และช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของนักศึกษาที่ยังขาดแคลน เพื่อให้นักศึกษาสามารถรักษาสมดุลทั้งด้านวิชาการ การฝึกปฏิบัติงานรวมถึงเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในแง่มุมอื่นๆ ด้วยPIM SMART เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องชดใช้คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนดมีกรรมการบริหารกองทุนที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน พร้อมรายงานการรับ-จ่าย ให้แก่ท่านผู้บริจาคตามระเบียบการจัดตั้งกองทุน


     “เราเชื่อว่า สังคมนี้มีโอกาสที่พร้อมรอการแบ่งปันอยู่มากมายร่วมกันสนับสนุนเยาวชนให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับ PIM SMART กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้” 


วิทยากร
ดูประวัติ

โค้ชอมรรัตน์ ประทุมมา (จอย)

สำหรับองค์กร (การโค้ชชิ่ง, การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม, ฝ่ายบุคคล)

โค้ชมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลด้วยลายผิววิทยา

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: บริหาร, การสื่อสาร, บุคลิกภาพ, หัวหน้า, เจ้านาย, สัมพันธภาพ
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เชิงรุก
3900บาท
องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือและศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นใ
ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์การ
เทคนิคการนำเข้าและการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
3900บาท
เพื่อให้นำองค์ความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติจริงต่อการบริหารแรงงานต่างด้าว และแรงงานไทยให้อยู่ร่วมกันในองค์กร อย่างมีความสามัคคีกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
กลยุทธ์การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน (Goal Setting & Action Plan)
3900บาท
เพื่อให้เข้าใจกระบวนการบริหารผลงาน ที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน เพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF, IMDS)
3900บาท
เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
หลักการประเมินผลและบริหารผลงานโดยใช้ KPIs  (Key Performance Indicator In Practice)
2,500บาท
แนวความคิด และบอกถึงวิธีการที่จะปรับใช้ KPI ในการประเมินผลงาน หรือการชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ขององค์กรได้ชัดเจน และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น
รุ่นที่ 54 TPM : Focused Improvement การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย
3210บาท
ปัจจุบันการบริหารงานด้วยเทคโนโลยี TPM (Total Productive Maintenance)เป็นเครื่องมือการบริหารงานของผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นเส้นทางมุ่งสู่ World Class Manufacturing เพราะมีตัวชี้วัดที่แน่นอนคือ P, Q, C, D, S, M สำหรับกิจกรรม TPM ประกอบด้
การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
3900บาท
วิธีเทคนิคต่าง ๆ และความเข้าใจเพื่อให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
3400บาท
คนทั่วไป จะมีงานมากเกินไปแต่มีเวลาน้อยเกินไป ในขณะที่คุณวิ่งตามงานให้ทัน หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆ ก็จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆ ดุจกระแสคลื่น ด้วยเหตุนี้คุณจึงไม่มีวันทำทุกอย่างที่คุณต้องทำได้คุณไม่มีวันตามทัน คุณอาจจะทำงานบางอย่างไม่เสร็จอยู่เป็นประจำ