สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Excellent Leadership

จำนวนคนดู 83 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Excellent Leadership
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักการและเหตุผล

ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร ลูกน้องอีกหลายร้อยคนจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่หัวหน้ากำหนด หากหัวหน้ากำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี เส้นทางแห่งความสำเร็จย่อมวกวนลูกน้องเกิดสับสนอย่างแน่นอน และในที่สุดองค์กรย่อมแตกความสามัคคีได้ ในทางตรงข้ามหากหัวหน้ามีภาวะผู้นำที่ดี ย่อมทำให้ลูกน้องยอมรับ ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวหัวหน้า จนสามารถนำทีมทั้งหมดไปสู่เส้นทางลัดแห่งความสำเร็จได้ 

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นนักฝึกอบรม เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง 


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1.องค์รวมการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

2.บทบาท และ หน้าที่ของหัวหน้างาน - การเข้าใจบทบาทหน้าที่และ ความรับผิดชอบของตนเอง โดยเฉพาะบทบาทในการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และ การสร้างลูกน้องให้เก่งและดี

3.คุณสมบัติของความเป็นหัวหน้า –เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นสุดยอดหัวหน้า (คุณธรรมและความซื่อสัตย์)

4.หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการ – หัวหน้าในอุดมคติของลูกน้อง

5.สวมหมวกความเป็นลูกน้อง- เรียนรู้เทคนิคการเข้าใจลูกน้อง ในที่สุดจะปรับตัวเข้าหาลูกน้องได้

6.กิจกรรม : “คุณเป็นหัวหน้าที่ดีเพียงใด”

7.รูปแบบพฤติกรรมของลูกน้อง – เรียนรู้เพื่อสร้างลูกน้องให้เป็นแขนขาที่ดี

8.กิจกรรม : “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกน้อง”

9.การปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง – ปรับตัวอย่างไรให้ลูกน้องยอมรับในตัวหัวหน้า

•การใช้จิตวิทยา และ คำพูดกับลูกน้อง

•การประคับประคองลูกน้อง – ลูกน้องควรจะเก่งเหมือนหัวหน้า หรือ เก่งในสิ่งที่เขาเป็น

10.เทคนิคการสื่อสาร กับ ลูกน้องอย่างเข้าอกเข้าใจ

11.การสั่งงาน และ การสอนงาน - แยกการสั่ง และ การสอนงานให้เป็น พร้อมเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมในเรื่องการสอนงานลูกน้องอย่างเป็นระบบ ทำให้ลูกน้องทำงานได้ดีขึ้น

12.การติดตามผลงานลูกน้องอย่างเป็นระบบ

13.กิจกรรม Workshop: การสอนงาน และ การติดตามผล อย่างได้ผล - พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม

14.กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศในการทำงาน

15.การสร้างพลังทีมให้ฮึกเหิม

16.กิจกรรม Workshop: การสร้างทีม

17.สรุป คำถามและคำตอบที่หัวหน้างานต้องการเรียนรู้


วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, บริหาร, หัวหน้างาน, เทคนิค, สุดยอดหัวหน้า
หลักสูตร การใช้ QC 7 Tools แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) QC 7 Tools for Preventive and Corrective action
3900บาท
การใช้ QC 7 Tools แล้วมาประยุกต์ใช้กับหลักการของ PDCA ร่วมกับ QC Story ก็จะทำให้เกิดการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อสร้าง Corrective action และ Preventive action ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย
เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
2900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
การติดต่อและสร้างอัธยาศัยทางโทรศัพท์
2900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
Negotiating for Success Negotiation Skills: Strategies for Increased Effectiveness เทคนิคการเจรจาอย่างมืออาชีพเพื่อความสำเร็จ
10,000บาท
เทคนิคการเจรจาอย่างมืออาชีพเพื่อความสำเร็จ Boost your confidence and negotiate like a professional to close the best deals เทคนิคการยุติและการปิดการเจรจาต่อรอง
Service Beyond Expectation
2900บาท
First Impression “แรกพบ ถ้ามันใช่ อะไรก็ชอบ”
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า   Value Stream Mapping - VSM
3800บาท
สายธารแห่งคุณค่าทำให้สามารถมองเห็นภาพรวม (Big Picture) ของกระบวนการ การเชื่อมโยงการไหลของข้อมูล และวัตถุดิบ แหล่งกำเนิดของความสูญเปล่า (Source of Waste) ซึ่งทำให้เห็นช่องทางในการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น
การวัดและสร้างการผูกใจพนักงานในองค์กร : ภาคปฏิบัติ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไปได้
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทผู้บริหารยุคใหม่ ซึ่งสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร