สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร Customer Focus on Sales & Service

จำนวนคนดู 145 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Customer Focus on Sales & Service
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

 ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานจะต้องทราบ เพื่อให้สามารถตอบสนองและให้บริการได้อย่างตรงจุดตรงประเด็น แต่ปัญหาที่พบคือ พนักงานส่วนใหญ่ไม่สามารถค้นหาความต้องการของลูกค้าได้ หรือ หาได้.....แต่ไม่รู้จะตอบสนองความต้องการนั้นได้อย่างไร

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน ได้เรียนรู้เทคนิคและหลักจิตวิทยาในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และประเภทของลูกค้าได้ รวมถึงการใช้เทคนิคและหลักจิตวิทยาเพื่อบริหารจัดการลูกค้าได้อย่างถูกต้องผ่านการทำกิจกรรม Role Play และการทำ Workshop เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการ เทคนิค และจิตวิทยาในการวิเคราะห์ Customer Need Analysis

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.เจาะลึกความต้องการของลูกค้าระดับภาพใหญ่ (Makro)

2.เปิดกรุ DNA ความต้องการของลูกค้าระดับบุคคล (Micro)

3.แยกให้ออกระหว่าง ปัญหา และ ความต้องการ ของลูกค้า

4.กิจกรรม ระดมสมองค้นหา ปัญหา และ ความต้องการลูกค้า

5.การอ่าน พฤติกรรม ลูกค้า เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการ

•ผ่านการพบตัว

•ผ่านทางโทรศัพท์

6.Role Play สุดยอดการอ่านพฤติกรรมลูกค้า เพื่อให้สนองความต้องการได้อย่างตรงประเด็น

7.การวิเคราะห์ประเภทลูกค้าที่หลากหลาย

8.กิจกรรม: การบริหารจัดการ ลูกค้าหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความพอใจสูงสุด (พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม)

9.การวิเคราะห์ความต้องการด้วยการ ถาม อย่างแยบยล

10.เรียนรู้ ขั้นตอนการตัดสินใจ

11.ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และ ความพอใจของลูกค้า

12.การตอบสนองความต้องการ  

•ภาษากาย ภาษาวาจา ภาษาใจ

•ภาษาใจ

13.กิจกรรม รวมมิตร พิชิตใจลูกค้า

14.สรุป คำถามและคำตอบ


วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ


ดูประวัติ

อาจารย์พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการขายและบริการ ด้านการจัดการสำนักงาน และงานธุรการ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, การขาย, วิเคราะห์, บริการ, ลูกค้า
หลักสูตร เทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ง - Conflict Management Techniques
3900บาท
เพื่อสามารถวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการกับความขัดแย้งให้ถูกต้องและชัดเจน
5ส พื้นฐาน
3,000บาท
5ส เป็นพื้นฐานของทุกระบบหลายบริษัทประสบปัญหาในการนำระบบต่างๆมาใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นระบบ LEAN TPM ISO เป็นต้น เนื่องจากพื้นฐานที่ยังไม่ดีพอ
หลักสูตร การนำเข้า และการส่งออก ครบวงจร
3900บาท
หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า และนำเข้า+ส่งออก ถึงเงื่อนไขของการชำระเงิน การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคท
หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
3900บาท
จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ
3800บาท
หลายธุรกิจ เมื่อประสบความสำเร็จกับการขายระดับท้องถิ่น หรือระดับภูมิภาคแล้วนั้น จะนิยมเสาะแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ในระดับนานาชาติมากขึ้น อุปสรรคสำคัญคือการสื่อความ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันทาง วัฒนธรรม การศึกษา ก
การวัดและสร้างการผูกใจพนักงานในองค์กร : ภาคปฏิบัติ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไปได้
หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
3900บาท
หลายองค์กรจะมีพนักงานที่ลาออกไป และมีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ ประกอบกับการเวลาที่เปลี่ยนโครงสร้างของระบบประกันสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หากมีการเจ็บป่วย จำเป็นต้องทราบในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบประกันสั
หัวหน้างานขนส่งมืออาชีพ ( Professional Transport Supervisor)
12,000บาท
หลักสูตรเพื่อพัฒนาหัวหน้างานขนส่ง ทั้งภาคผลิตและภาคบริการ ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบในงานและการบริหารงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา
เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
2900บาท
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา รวมถึงเทคโนโลยี และแน่นอนที่สุด คือการติดต่อสื่อสาร