สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

พัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ 4/2561 (Supervisory Skills Development 4/2018)

จำนวนคนดู 53 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ 4/2561 (Supervisory Skills Development 4/2018)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
 
หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการเรียนรู้ : 

 

ภาคเช้า  :-  เก่งงานและเก่งคิด 

=> 4 ทักษะ หัวหน้างานยุคใหม่ (เก่งงาน เก่งคิด เก่งคน และเก่งตน) 

 => เก่งงาน 

          + ความรับผิดชอบตามบทบาทหัวหน้างาน 

          + สอนลูกน้องแบบมีแบบแผนด้วย GASP 

          + รักษาวินัยในการทำงานของลูกน้อง 

          + ประเมินผลงานของลูกน้องอย่างมีเกณฑ์และเป็นธรรม 

=>  เก่งคิด 

          + คิดทางบวก 

          + คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงงาน 

          + คิดวางแผนปฏิบัติงานและติดตามผลงานลูกน้อง 

 

ภาคบ่าย  :- เก่งคนและเก่งตน 

=>  เก่งคน 

          + สื่อสารเชิงบวก  (Positive Communication) 

          + สร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานให้ลูกน้อง 

          + การสะท้อนผลงานทางบวกและทางลบ (ชมและติ) 

=>  เก่งตน 

          + การควบคุมอารมณ์ตนเอง 

          + การเข้าสังคมและบุคลิกภาพหัวหน้างาน 

          + การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกน้อง  (Role Model) 

 

=>>  วางแผนพัฒนาทักษะหัวหน้างานของตนเอง พร้อมแบบติดตามและสังเกตพฤติกรรมของตนเอง 

 

=>>  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

  

 

วิธีการเรียนรู้  : 

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม 

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

- กิจกรรมเสริมมุมมอง 

- บทบาทสมมติพร้อมคำแนะนำ 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  : 

- เจ้าของธุรกิจขนาดSME 

-Team Leader / Line Leader 

- หัวหน้างานทุกสายงาน 

- ผู้สนใจทั่วไป 

  

วิทยากร  : 

อาจารย์ ดร.ชัชวาล   

   

วิทยากร  :  

อาจารย์ ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  

  

=== จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม  2561   เวลา  09.00-16.30 น.  สถานที่โรงแรมเซนต์เจมส์-สุขุมวิท 26  ===  

  

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ    ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ           บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           สายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล           บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ           บริษัท เครื่องดื่มกระ...

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Management Skills, Supervisory Skills, ทักษะหัวหน้างาน, หลักสูตรทักษะหัวหน้างาน, หลักสูตรพัฒนาหัวหน้างาน, หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน
การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
3500บาท
… เพื่อให้การทำงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายรวมขององค์กร ด้วยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร
3,900บาท
การสัมมนานี้จะระบุถึงบทบาทที่สำคัญของฝ่ายจัดซื้อที่ผู้บริหารมองหา เนื่องจากเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในการใช้จ่ายสูงสุดขององค์กร
หลักสูตร การสอนงานแบบ On The Job Training ( 21 มี.ค.62)
3900บาท
จะพัฒนางานให้มีคุณภาพได้นั้นสิ่งแรกที่หัวหน้างานควรกระทำคือการสอนงาน เพราะการสอนงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้งานเพราะเป็นสิ่งจำเป็นที่พนักงานใหม่ หรือแม้แต่เรียนรู้งานใหม่ที่พนักงานไม่เคยทำมาก่อน การสอนงานแบบ On The Job Training เ
การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง
3,900บาท
งานจัดซื้อในด้านอุตสาหกรรมจะครอบคลุมหลายส่วน ได้แก่ จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต (Raw Material), วัสดุหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ (Packaging), งานก่อสร้าง/ต่อเติมขยายโรงงาน (Construction) และงานจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Maintenance)
เทคนิคการจัดทำ Visual Control ในกระบวนการผลิต
3900บาท
เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) ได้อย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
2900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  (Saving energy and environment awareness)
3900บาท
องค์กรใดก็ตามที่พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน องค์กรนั้นจะเกิดการอนุรักษ์และใช้พลังงานได้เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อเนื่องยั่งยืน ดังนั้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์และเทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด” จะเป็นการฝึกอ
การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
3500บาท
จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้นการทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผน การผลิตและการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ฉะนั้น ถ้
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่
3900บาท
ยืนยัน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ (MODERN HUMAN RESOURCE OFFICER) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่