สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการออกแบบระบบการบริหารผลการดำเนินงาน อย่างถูกต้องตรงประเด็นและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร

จำนวนคนดู 45 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการออกแบบระบบการบริหารผลการดำเนินงาน  อย่างถูกต้องตรงประเด็นและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 30 มกราคม 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 8 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

•จากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรชั้นนำหลายองค์กรทั้งบริษัทในภาคธุรกิจและองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเรื่องของการออกแบบตัวชี้วัดและสร้างระบบการประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาหนึ่งด้านการบริหารจัดการที่พบอยู่เสมอๆ คือ ระบบการประเมินผลเดิมที่เป็นอยู่ขององค์กรไม่สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงอย่างถูกต้อง การประเมินผลไม่ครอบคลุมผลงานสำคัญ การประเมินผลยังมุ่งเน้นการวัดพฤติกรรมและกระบวนการเป็นหลัก แต่ไม่ได้ให้คำตอบถึงผลลัพธ์หรือสิ่งที่ผู้บริหารต้องการทราบ และบ่อยครั้งที่ผู้รับการประเมินผลงานเห็นว่าการประเมินนั้นไม่มีความยุติธรรมไม่มีหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน การประเมินขึ้นอยู่กับความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก การประเมินผลการปฏิบัติงานกระทำกันไปตามประเพณีปฏิบัติที่ดำเนินการกันตามรอบเวลา 1-2 ครั้งต่อปี (ขึ้นกับองค์กร) แต่ไม่สามารถนำการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้ นอกจากใช้เพื่อพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนและพิจารณาผลตอบแทนและโบนัสประจำปีเท่านั้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายองค์กรต้องการปรับเปลี่ยนและออกแบบจัดทำระบบการประเมินผลการดำเนินงานใหม่ เพื่อให้ระบบการประเมินผลสามารถประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล ยุติธรรม และสามารถนำไปสู่การขยายผลใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานและระบบงาน การบริหารความก้าวหน้าในอาขีพ การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน เป็นต้น
หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ปรัชญาของการบริหารผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดผลงาน : เรียนรู้ผ่านปัญหาและมุมมองของนักบริหารและนักปฏิบัติ

  อุปสรรค ปัญหา ผลลัพธ์และปรากฎการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งมักจะเกิดขึ้นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Problem, Constraint, Failure and Negative Impacts from a Poor Performance Appraisal)

กิจกรรมการเรียนรู้ เสวนากลุ่ม แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานปัจจุบันซึ่งพบได้ในแทบทุกองค์กร เพื่อระบุข้อดี(จุดแข็ง)และโอกาสในการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร

  ทำไมระบบการวัดผลการดำเนินงานจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารองค์กร แนวคิดสมัยใหม่ของการบริหารผลการดำเนินงานและความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  นำเสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ KPIs และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหา

2.แนวทางการกำหนดและออกแบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

  ระดับของการวัดและประเมินผลในองค์กร ในแต่ละระดับวัดและประเมินอะไร ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของการวัดในแต่ละระดับเป็นอย่างไร? สาเหตุที่การวัดผลไม่เชื่อมโยงอย่างสอดคล้อง (Alignment) และแนวทางปรับปรุง

  ก่อนออกแบบระบบการวัดผลที่ดี ต้องเข้าใจและรู้อะไรบ้าง? ความสำคัญของยุทธศาสตร์องค์กรและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อการออกแบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จอย่างที่คาดหวัง

Workshopกรณีศึกษาเพื่อเรียนรู้แนวคิดและขั้นตอนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกแบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

3.เรียนรู้และเข้าใจกรอบแนวคิดต่างๆ สำหรับการออกแบบตัวชี้วัดผลงาน เช่น MBO, KPIs, OKRs และ Balanced Scorecard (BSC)

4.แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบ Corporate KPIs/OKRs ให้ถูกต้องได้ผลจริงและเหมาะสมกับองค์กรและบริบทธุรกิจ

5.แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบ Functional/Department KPIs/OKRs ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

  การเชื่อมโยง กระจายและถ่ายทอดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์องค์กรสู่ฝ่ายงานเพื่อนำไปสู่การกำหนดตัวชี้วัดระดับฝ่ายงานและนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ด้วย O-M-T-I

  การกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดและการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลงาน และการกำหนดเกณฑ์คะแนนสำหรับการประเมินผลงาน

Workshop ทดลองปฏิบัติการออกแบบ Functional/Department KPIs/OKRs

6.แนะนำแนวทางที่จะช่วยให้องค์กรสามารถออกแบบ สร้างและประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องเกิดประโยชน์และได้ผลจริง

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้ออำนวย วัฒนธรรมองค์กรที่ใช่เป็นอย่างไร และวิธีการตรวจประเมินวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

  การปรับ Mindset ของบุคลากรที่มีต่อระบบการบริหารและการประเมินผลการดำเนินงาน

  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารผลการดำเนินงาน

  การนำระบบบริหารผลการดำเนินงานไปใช้อย่างเกิดประโยชน์แท้จริงทวีคูณความสำเร็จรอบด้าน

  เปิดประเด็นเชิงปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นในการออกแบบและใช้ตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้เข้าอบรม และแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา

7.สรุปการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และการนำไปขยายผล


วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์ (อาจารย์)

สำหรับองค์กร (การวางแผนเชิงกลยุทธ์)

วิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้ประกอบการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

2.ผู้บริหารและบุคลากรในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

3.ผู้อำนวยการและผู้จัดการในสายงานหลักและสนับสนุนขององค์กร

4.ผู้จัดการโครงการ (Project Management Leader) และหัวหน้าทีม (Team Leader)

5.บุคลากรในระดับหัวหน้างานที่ต้องการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิผล

6.บุคคลทั่วไปที่สนใจและต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงาน


สถานที่จัดงาน
ห้องสัมมนา โรงแรมซีทรัส สุขุมวิท 11 (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,500 บาท พิเศษ!!! สำหรับองค์กรที่สมัครอบรมก่อน 10 มกราคม 2562 ตั้งแต่ 4 คน

ขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษ Special Price “4,900 บาท/คน” เท่านั้น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท อินนิเชียทีฟ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:พัชราพร
เบอร์โทรศัพท์ :06-3146-4644

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการออกแบบระบบการบริหารผลการดำเนินงาน อย่างถูกต้องตรงประเด็นและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: OKRs and BSC, KPIs, Balanced Scorecard, การบริหารผลการดำเนินงาน, ตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เทคนิคการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีออกแบบอย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมยุติธรรมและใช้อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด
5,500บาท
“หนักใจทุกครั้งเมื่อถึงเวลาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี กังวลทุกครั้งที่ต้องนำผลการประเมินไปพูดคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชา หวั่นเกรงทุกครั้งที่ต้องนำไปใช้พิจารณาเลื่อนตำแหน่งและปรับเงินเดือน ไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารหรือฝ่ายทรัพยากรบุค
เทคนิคการเจรจาต่อรอง
3900บาท
ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น เพื่อนำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใช่และดีที่สุดในแบบฉบับของแต่ละคน
หลักสูตร การขนส่ง Incoterms ® 2010 (เงื่อนไขการขนส่ง Incoterms ® 2010)
3900บาท
ทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า และการจัดทำเอกสารได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง
หลักสูตร การวางแผนควบคุมและบริหารการผลิต Production Planning Control Management
3900บาท
อบรมโดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษในหลักสูตรฝึกอบรมด้านการผลิต (Productivity Improvement)
เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย  Sales and Professional Technique to Increase Sales
3900บาท
Promotion สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผล...และใช้ได้จริง
3800บาท
KPI สำคัญต่อการบริหารจัดการงานการประเมินผลงาน และการบริหารธุรกิจ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการจัดทำ KPI และการจัดปรับ KPI ให้สอดคล้อง เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
การลงโทษด้วยการออกหนังสือเตือนอย่างสร้างสรรค์
3900บาท
การออกหนังสือเตือนปัญหาฝ่ายบุคคลต้องรู้และห้ามมองข้าม กรณีที่มีพนักงานขาดงานโดยไม่ได้บอกกล่าว ท่านจะมีวิธีการทำอย่างไร
การพัฒนาองค์กร ด้วย Job ของหน่วยงาน และ Job ของตำแหน่งงาน (Organization Development base on Function Matrix & Job Description)  รุ่นที่ 6
4000บาท
หนึ่งในเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร (Organization Development) คือ การกำหนด Job ของหน่วยงานหรือกำหนดภารกิจหลักของฝ่าย/แผนกให้ชัดเจนด้วย Function Matrix เพื่อให้การประสานงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานราบรื่นไม่สะดุด
ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร “Coaching & Mentoring technique”
3800บาท
เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำและเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงาน ได้ผลงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ