registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อเพิ่มสัมพันธภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน

จำนวนคนดู 69 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อเพิ่มสัมพันธภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คนเรามักสื่อสารตามความคิด ความต้องการของตนเองโดยคาดหวังให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสาร แต่ที่แท้จริงแล้ว

มิใช่เช่นนั้น สำหรับหัวหน้างานผู้ซึ่งต้องดูแลและบริหารคน ต้องอาศัยความสามารถด้านการสื่อสารผนวกกับศาสตร์

ด้านจิตวิทยาเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงาน ยิ่งสื่อสารได้ดี ยิ่งเกิดความเข้าใจ ได้ใจ และ สร้างแรงบันดาลใจให้

กับลูกน้อง ส่งผลให้สัมพันธภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น

• เข้าใจหลักจิตวิทยาการสื่อสารกับบทบาทของหัวหน้างานในการสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องที่คาดหวังได้

• ประยุกต์หลักการ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ ของ "จิตวิทยาการสื่อสาร" ไปใช้ได้ในการทำงานจริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
วิทยากร

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 31 ตุลาคม 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )


หัวข้อสัมมนา

1. จิตวิทยาและการสื่อสาร: รูปแบบการสื่อสารและปฏิกิริยาของผู้รับสาร

1.1 รูปแบบการสื่อสาร

1.1.1 “ยึดตนเองเป็นหลัก” เชิงบอกความต้องการ และเชิงกด (ข่ม) ผู้อื่น

1.1.2 “ยึดคู่สนทนาเป็นหลัก” เชิงแสวงหาการยอมรับ และเชิงยกย่อง (ให้กำลังใจ) ผู้อื่น

1.2 ปฏิกิริยาของผู้รับสาร

1.2.1 ต่อต้าน / ปฏิเสธ 1.2.2 วิตกกังวล / ลังเล 1.2.3 ยอมรับ / ปฏิบัติ

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มสัมพันธภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน

2.1 ระยะเวลา

2.2 การมีส่วนร่วม

2.3 กระบวนการ วิธีการ ขั้นตอน

2.4 ผู้ร่วมงาน

2.5 ความเป็นไปได้และโอกาส

2.6 สิ่งสนับสนุนและเครื่องมือ

2.7 ความคิดและมุมมอง

3. เทคนิคทางจิตวิทยากับการสื่อสารที่ใช้แล้วได้ผลสำหรับการทำงาน

3.1 เทคนิค “ปักหมุด” สื่อสารแล้วได้งานดังใจ

3.2 เทคนิค “ติดฉลาก” สื่อสารอะไร...ได้อย่างนั้น

3.3 เทคนิค “ให้เลือก” สื่อสารแล้วมักได้มากกว่าเสีย

3.4 เทคนิค “สะกิดใจ” สื่อสารแล้วส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

3.5 เทคนิค “ประกบ” สื่อสารแล้วยอมรับในข้อบกพร่อง

4. การสื่อสารไร้เสียง...เทคนิคร่วมทางจิตวิทยา

4.1 การใช้ “สายตา” 4.2 การใช้ “สีหน้า” 4.3 การใช้ “ท่าที”

4.4 การใช้ “มือ” 4.5 การใช้ “ระดับ”“นั่ง/ยืน 4.6 การใช้ “ระยะห่างและขอบเขต”

5. M-A-G-I-C : ขั้นตอนการสื่อสารในสถานการณ์ยุ่งยาก

5.1 Manage your voice: บริหารโทนเสียงให้อยู่ในอารมณ์ปกติ

5.2 Act positively response: ต้อนรับสถานการณ์อย่างมืออาชีพ

5.3 Get to the heart of matters: ฟังและจับประเด็นสำคัญให้ได้

5.4 Interpret the facts: ย้ำในข้อเท็จจริงที่ตรงกัน

5.5 Close with agreement together: สรุปจบประเด็นปัญหาด้วยกัน

Sponsored
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: จิตวิทยา, การสื่อสาร, ประสานงาน, หัวหน้างาน, ประสิทธิภาพ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
3900บาท
เพื่อทราบในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างที่จะได้รับจากประกันสังคม ทราบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบประกันสังคม ณ ปัจจุบัน
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
3500บาท
สำหรับ บุคลากรทุกท่านที่ต้องนำเสนองาน ,ความคืบหน้าในงาน-ผลงาน,โครงการต่าง ๆ ตลอดจน นำเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางวิธีการทำงานหรือจัดการปัญหา ให้กับผู้บริหาร , ลูกค้า , คณะกรรมการ หรือผู้ร่วมงานท่าน
เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target และแนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
3900บาท
เพื่อให้สามารถกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละกระบวนการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
หลักสูตร ทักษะการสื่อสารและการให้บริการที่ประทับใจของ Call Center
3,900บาท
ทุกวันนี้โทรศัพท์ นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้บริการทางธุรกิจแล้ว ยังพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจบริการที่มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และการบริการมีความหลากหลาย เจ้าหน้าที่Call Center/พนง.ส่วนงา
ฟรี!อบรบสัมมนาสำหรับชาวสมุทรปราการเรื่องการจัดการ ISO14001:2015 & ISO45001:2018 เพื่อคุณภาพชีวิตการทำงาน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับ คนสมุทรปราการ เวลโกร์ ฉะเชิงเทรา บางประกง บางนา กับ ISO14001:2015&ISO45001:2018 โดย อ.ณัฐ ในหัวข้อ “ยกระดับคุณภาพชีวิตในที่ทำงานด้วยระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ISO14001 & ISO45001”
สัมมนา หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพProfessional HRD Officer
3900บาท
ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าให้ความสำคัญต่องานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และหนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค
การเพิ่มศักยภาพขององค์การด้วยการโค้ช
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ท่านจะได้ทำความรู้จักและเข้าใจศาสตร์การโค้ช (Coaching) หลักการและกระบวนการโค้ชเพื่อการส่งเสริมศักยภาพและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรคและยั่งยืน ถ่ายทอดโดยโค้ชมืออาชีพ ที่ผ่านการรับรองระดับสากลจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ
TRAIN THE TRAINER การนำเสนอที่ดีและเป็นมืออาชีพ
3900บาท
หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อใ