ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

จำนวนคนดู 54 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 27 มีนาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 65 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 27 มิถุนายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 157 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 3 ตุลาคม 2563

เวลา 07:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 255 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

     หัวหน้างานถือได้ว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้ที่ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งองค์กรที่ได้แต่งตั้งหัวหน้างานขึ้นมาใหม่ ในบางครั้งหัวหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งยังไม่มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งภาวะการเป็นผู้นำ ความรู้ในเรื่องของศาสตร์และศิลปะในการบริหารคนและบริหารงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุร่วงไปได้ด้วยดีตามนโยบายขององค์กร อีกทั้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าย้งไม่ทราบถึงหลักการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา และหากไม่มีความรู้ความเข้าใจหลักการการเป็นหัวหน้าแล้วก็ย่อมต้องส่งผลเสียต่อองค์กร โดยหลักสูตร “การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่” เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังทำให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่กลายเป็นหัวหน้าที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง และช่วยในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความเข้มแข็งและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา 

1.ทราบถึงความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้า

2.ทราบถึงคุณสมบติของการเป็นหัวหน้าที่ดี

3.ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงวิธีการบริหารงาน และการบริหารคน

4.ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงธรรมชาติของลูกน้องประเภทต่างๆ

5.ทราบวิธีการมอบหมายงาน ติดตามงาน และการส่งมอบงาน

6.เข้าใจถึงศิลปะในการสื่อสาร การประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.ทราบถึงวิธีการบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน

8.ทราบถึง10 พฤติกรรมที่หัวหน้ามีต่อลูกน้อง เพื่อการสร้างความสุขให้กับองค์กร

9.ทราบถึงหลักการบริหารคนบนความแตกต่าง DISC

และพฤติกรรมเบื้องตนในการอ่านคน และลักษณะของคนแต่ละ Generation

10.ทราบถึงแนวคิดในการให้คะแนนประเมินผลงาน

11.ทราบถึงวิธีการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพ KPI

12.ทราบถึงปัญหาของหัวหน้าที่พบ และแนวทางในการแก้ไข

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.บทบาทหน้าที่ และความสำคัญของการเป็นหัวหน้างาน

2.คุณสมบัติที่ดีของการเป็นหัวหน้างาน

3.หัวหน้างานกับความเป็นผู้นำ

4.ทักษะด้านความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ สำหรับหัวหน้างานที่มีต่อองค์กร

5.ศิลปะในการสื่อสาร และการประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา

6.การวางตัว การควบคุมอารมณ์ และการทำงานเป็นทีม

7.การวางแผนการทำงานเมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

8.หัวหน้ากับความรับผิดชอบ การบริหารเวลา

9.10 พฤติกรรมของหัวหน้าที่มีต่อลูกน้องในการสร้างความสุขให้กับองค์กร

10.การสั่งงาน มอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และการติตามงาน

11.หลักการบริหารคนบนความแตกต่าง ( DISC ) ในการอ่านคนเพื่อการบริหารจัดการ

และลักษณะของคนแต่ละ Generation

12.การบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน

13.ธรรมชาติของลูกน้องในการปฏิบัติงาน และวิธีการบริหารจัดการ

14.วิธีการควบคุมลูกน้องในแต่ละประเภท และวิธีการบริหารจัดการลูกน้องแต่ละแบบ

15.การประเมินให้คะแนนผลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

16.การวิเคราะห์หน่วยงาน (SWOT) และวิเคราะห์ปัญหา ด้วยผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)

17.ขึ้นตอนและวิธีการ การจัดทำ KPI เพื่อวัดประสิทธิภาพ ให้ตรงตามระบบ ISO

18.แนวทางในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน

19.การทำงานร่วมกันอย่างไรให้มีความสุข

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ

เรียนรู้มาทั้งชีวิต เสียเงินไปมาก แต่กลับพูดและถ่ายทอดไม่เป็น น่าเสียดาย ได้เวลาปล่อยของที่คุณมีกับสัมมนาTrain The Professional Trainer II" ปั้นคุณเป็นวิทยากรและนักพูดมืออาชีพ "เพื่อให้คุณเป็นสุดยอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า หรือผู้ที่กำลังจะได้โปรโมทให้เป็นหัวหน้า หรือผู้ที่เป็นหัวหน้าอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มทักษะให้มากขึ้น ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลพนักงาน
สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,300 บาท สมัครลงทะเบียนท่านละ 3,300 บาท

สมัครลงทีเบียน 2-4 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,800 บาท

สมัครลงทีเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,500 บาท

*** ราคานี้ยังไม่รวมภา่ษีมูลค่าเพิ่ม 7% ***


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท จี ทอล์ค จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:แพรวพรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0897990890

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค, อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, การบริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป FG, การเป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์การให้เป็นมืออาชีพ, หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงาน
การตลาดสุดขีดที่ได้ผลในยุค 4.0
3800บาท
เป็นการสัมมนาที่จะช่วยให้ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการและนักการตลาดหลายคนได้ตระหนักถึง “กับดัก” ในวิธีคิดเชิงการตลาดที่ทำให้การตลาดขององค์กรตนเองเป็น “การตลาดสิ้นคิด” ที่ได้ไม่คุ้มเสียและพัฒนาสู่ “การตลาดสุดขีดในยุค 4.0” ซึ่งเป็นแนวทางการตลาดที่เปี่ยมประสิทธิภา
หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ
3900บาท
ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ดังนั้น ผู้ให้บริการทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
สร้างคุณค่างานจัดซื้อด้วยแนวทางการลดต้นทุนแบบยั่งยืน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นกสนจัดอบรมสัมมนาฟรี! จากสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อาชีพวิทยากรคืออาชีพที่มาแรงในปี 2020 เป็นอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญถ่ายทอดออกมาเป็นวิชาความรู้หรือแรงบันดาลใจ และเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนได้มหาศาล
เทคนิคการควบคุมคุณภาพในการทำงาน (Quality Control)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้หลักการเพิ่มคุณภาพในกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ให้สอดคล้องกับนโยบาย คุณภาพของทางบริษัทต่อไป
การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling)
3900บาท
หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อไขข้อข้องใจและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อหยุดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพได้
การวางแผนกำลังคนสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Workforce Planning for Professional HR)
3900บาท
หลายองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการวางแผนกำลังคน (Workforce Planning) กันอย่างมาก การวางแผนกำลังคนเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะต้องทำก่อนที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วมงาน และไปบริหารกำลังคนโดยวิธีการอื่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ หลักสูตรนี้ มุ่งปูพ
3900บาท
จากการเดินทางของกาลเวลากับการเปลี่ยนผ่านของ”คน” ในแต่ละ ยุคสมัย จึงส่งผลกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ในยุคปัจจุบันต้อง “เผชิญกับความท้าทาย” ต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็น “การสรรหา” จนถึง”การรักษา” เพราะคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแต่กลับ อยู่ไม่นา