เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

จำนวนคนดู 215 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 27 มิถุนายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 83 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 3 ตุลาคม 2563

เวลา 07:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 181 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

     หัวหน้างานถือได้ว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้ที่ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งองค์กรที่ได้แต่งตั้งหัวหน้างานขึ้นมาใหม่ ในบางครั้งหัวหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งยังไม่มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งภาวะการเป็นผู้นำ ความรู้ในเรื่องของศาสตร์และศิลปะในการบริหารคนและบริหารงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุร่วงไปได้ด้วยดีตามนโยบายขององค์กร อีกทั้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าย้งไม่ทราบถึงหลักการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา และหากไม่มีความรู้ความเข้าใจหลักการการเป็นหัวหน้าแล้วก็ย่อมต้องส่งผลเสียต่อองค์กร โดยหลักสูตร “การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่” เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังทำให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่กลายเป็นหัวหน้าที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง และช่วยในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความเข้มแข็งและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา 

1.ทราบถึงความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้า

2.ทราบถึงคุณสมบติของการเป็นหัวหน้าที่ดี

3.ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงวิธีการบริหารงาน และการบริหารคน

4.ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงธรรมชาติของลูกน้องประเภทต่างๆ

5.ทราบวิธีการมอบหมายงาน ติดตามงาน และการส่งมอบงาน

6.เข้าใจถึงศิลปะในการสื่อสาร การประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.ทราบถึงวิธีการบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน

8.ทราบถึง10 พฤติกรรมที่หัวหน้ามีต่อลูกน้อง เพื่อการสร้างความสุขให้กับองค์กร

9.ทราบถึงหลักการบริหารคนบนความแตกต่าง DISC

และพฤติกรรมเบื้องตนในการอ่านคน และลักษณะของคนแต่ละ Generation

10.ทราบถึงแนวคิดในการให้คะแนนประเมินผลงาน

11.ทราบถึงวิธีการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพ KPI

12.ทราบถึงปัญหาของหัวหน้าที่พบ และแนวทางในการแก้ไข

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.บทบาทหน้าที่ และความสำคัญของการเป็นหัวหน้างาน

2.คุณสมบัติที่ดีของการเป็นหัวหน้างาน

3.หัวหน้างานกับความเป็นผู้นำ

4.ทักษะด้านความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ สำหรับหัวหน้างานที่มีต่อองค์กร

5.ศิลปะในการสื่อสาร และการประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา

6.การวางตัว การควบคุมอารมณ์ และการทำงานเป็นทีม

7.การวางแผนการทำงานเมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

8.หัวหน้ากับความรับผิดชอบ การบริหารเวลา

9.10 พฤติกรรมของหัวหน้าที่มีต่อลูกน้องในการสร้างความสุขให้กับองค์กร

10.การสั่งงาน มอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และการติตามงาน

11.หลักการบริหารคนบนความแตกต่าง ( DISC ) ในการอ่านคนเพื่อการบริหารจัดการ

และลักษณะของคนแต่ละ Generation

12.การบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน

13.ธรรมชาติของลูกน้องในการปฏิบัติงาน และวิธีการบริหารจัดการ

14.วิธีการควบคุมลูกน้องในแต่ละประเภท และวิธีการบริหารจัดการลูกน้องแต่ละแบบ

15.การประเมินให้คะแนนผลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

16.การวิเคราะห์หน่วยงาน (SWOT) และวิเคราะห์ปัญหา ด้วยผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)

17.ขึ้นตอนและวิธีการ การจัดทำ KPI เพื่อวัดประสิทธิภาพ ให้ตรงตามระบบ ISO

18.แนวทางในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน

19.การทำงานร่วมกันอย่างไรให้มีความสุข

Sponsored
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า หรือผู้ที่กำลังจะได้โปรโมทให้เป็นหัวหน้า หรือผู้ที่เป็นหัวหน้าอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มทักษะให้มากขึ้น ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลพนักงาน
สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,300 บาท สมัครลงทะเบียนท่านละ 3,300 บาท

สมัครลงทีเบียน 2-4 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,800 บาท

สมัครลงทีเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,500 บาท

*** ราคานี้ยังไม่รวมภา่ษีมูลค่าเพิ่ม 7% ***


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท จี ทอล์ค จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:แพรวพรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0897990890

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค, อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, การบริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป FG, การเป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์การให้เป็นมืออาชีพ, หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงาน
ฟรีสัมมนา Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “ก้าวสู่ผู้ผลิตอาหารระดับสากล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาดีๆ สำหรับชาว บางแค สมุทรสาคร เพชรเกษม อ้อมน้อย อ้อมใหญ่ บางบอน และพื้นที่ใกล้เคียง กับ ระบบบริหารคุณภาพ Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “ก้าวสู่ผู้ผลิตอาหารระดับสากล"
Admin ผู้บริหาร 4.0
3900บาท
พิเศษ ชำระก่อนวันสัมมนา ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
4500บาท
เป็นหลักสูตร Signature ของ TCCA ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิธีการสื่อสารของพนักงาน และ Agent ได้อย่างชัดเจน เพื่อมุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า
ก้าวสู่การเป็น Overseas Purchaser & Overseas Sale ด้วย Knowledge for International Trade
3,600บาท
“สำหรับผู้ที่จะต้องมาดูแล งานจัดซื้อ / งานขาย ไปยังต่างประเทศ ห้องเรียนนี้เหมาะมากครับ คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานทั้งหมดในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ”
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
3900บาท
สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ ขั้นตอนวิธีการวางแผนการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤตทั้งภายในและภายนอกองค์กร
การตีความตามข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ตามมาตรฐาน ISO45001:2018
2600บาท
เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้ต้องการทำระบบ ISO 45001 และผู้สนใจ
เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่” และได้คนที่ตรงตามต้องการ (Proactive Recruitment & Hiring for the Right People)
3900บาท
หลายองค์กรได้นำแนวทางการสรรหาบุคลากรเชิงรุกหรือที่เรียกกันอย่างง่ายว่าการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) เข้ามาใช้เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการสรรหา คัดเลือกและประเมินผู้สมัครงานนั้นช่วยให้ได้คนที่ใช้ (the right candidate) เข้ามาปฏิบัติงาน หลักสูตรนี้ อ