เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรม ภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ

จำนวนคนดู 166 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรม ภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 30 พฤษภาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 55 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 26 กันยายน 2563

เวลา 07:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 174 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

     หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือวิทยากรภายในองค์กรมีทักษะ และมีความพร้อม ในการจัดอับรมสัมมนาภายในและภายนอกองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอน วิธีการ ในการเป็นวิทยารฝึกอบรม การวางตัว การสร้างบรรยากาศ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสร้างกิจกรรม หรือเกมส์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับเนื้อหาที่อบรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ช่วยในการพัฒนา และวางแผนการฝึกอบรมขององค์กรอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อใช้ในการนำเสนอผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

1.ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของวิทยากร

2.ทราบถึงขั้นตอนในการฝึกอบรมและการจัดเตรียมความพร้อม

3.ทราบถึงหลักและวิธีการพูดที่ถูกต้อง

4.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการและวิธีการสร้าง หรือกระตุ้นในการมีส่วนร่วม

ของพนักงานอบรม ให้สำเร็จตามเป้าหมายองค์กร รวมถึงนำกิจกรรมหรือเกมส์มาใช้

5.ทราบถึงแนวทางการค้ดเลือกวิทยากร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร

6.เป็นแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน

7.ทราบถึงเทคนิคในการนำเสนอในการเป็นวิทยากร

8.ทราบถึงเทคนิคการอบรมพนักงนของแต่ละหน่วยงานในองค์กร

9.ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากร ทราบถึงการเตรียมตัว และเตรียมความพร้อมก่อนการสอน

และขึ้นเวที

10.ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากร ทราบถึงเทคนิควิธีการ สื่อสาร การพูด การสอนด้วยภาพ

การแนะนำตัว

11.การจัดทำรายงานต่างๆ รวมถึงตัวชี้วัด

12.ข้อควรระวังในการเป็นวิทยากร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.บทบาทหน้าที่และความสำคัญของวิทยากรฝีกอบรม

2.ขั้นตอนในการฝึกอบรม และการจัดเตรียมความพร้อม

3.การถ่ายทอดเนื้อหา การพูด การประสานงาน รวมถึงการบริหารเวลา

ในการฝึกอบรม

4.การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม และการจัดรูปแบบห้องอบรม

5.การแนะนำตัววิทยากร การชี้แจง การกระตุ้นและสร้างบรรยากาศก่อนการฝึกอบรม

6.การคัดเลือกบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรในองค์กรหรือหน่วยงาน

7.การสอนด้วยภาพ และเกมส์ที่ใช้ในการอบรม

8.การวางแผน และกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายในการฝึกอบรม

9.การประเมินผลการฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม

10.การหาแหล่งข้อมูล และการเตรียมข้อมูลก่อนการสอน

11.การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยากร

และผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงการออกแบบการจัดกิจกรรม workshop

12.การออกแบบและเขียนหลักสูตร รวมถึงการจัดทำ Power Point เพื่อนำเสนอ

13.แนวทางในแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการเป็นวิทยากร

14.การเป็นวิทยากรให้ประสบความสำเร็จ

     15.การจัดทำรายงานเอกสารต่างๆ สำหรับการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร

     15.1 รายงานการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่

     15.2 รายงานการจัดฝึกอบรมภายนอกสำหรับพนักงาน

     15.3 รายงานประสิทธิภาพในการฝึกอบรมพนักงาน

     15.4 การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี

     15.5 ประเมินผลในการฝึกอบรม

16.ปัญหาและข้อควรระวังในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่ดูแลเรื่องการอบรมให้กับพนักงานเข้าใหม่ หรือพัฒนาพนักงานเก่าเพื่อให้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น องค์กรที่ต้องการพัฒนาพนักงานให้เป็นวิทยากรเพื่อฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กร หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มทักษะ รวมถึงผู้ที่สนใจในอาชีพวิทยากร 
สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,300 บาท สมัครลงทะเบียนท่านละ 3,300 บาท

สมัครลงทีเบียน 2-4 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สมัครลงทีเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,800 บาท

*** ราคานี้ยังไม่รวมภา่ษีมูลค่าเพิ่ม 7% ***


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท จี ทอล์ค จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:แพรวพรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0897990890

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรม ภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์, อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, การทำงานคลังสินค้าและการทบทวนการขับรถFork Lift, การเตรียมพร้อมเพื่อขอรับรองISO, หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งเพื่อการบริหารงาน
สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุตยอดนักบริหารทีมขาย
3800บาท
นักขายไม่ได้พัฒนากันง่ายๆ ยิ่งนักขายที่ดีแล้วยิ่งต้องรักษาไว้กับองค์กรให้ได้ หลักสูตรนี้มุ่งที่ การพัฒนา นักขาย และรักษานักขายไว้ให้อยู่กับองค์กรต่อไปได้ในระยะยาว
DCC ตามระบบ ISO 9001:2015
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมเอกสารสารสนเทศ ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของ DCC ในการดูแลควบคุมเอกสารให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับการใช้เป็นหลักฐานในกระบวนการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร Effective Communication Skills
4500บาท
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจากการสื่อสารที่มีตรงเป้าหมายและได้รับความร่วมมือ นอกจากจะส่งผลต่อการทำงานภายในองค์กร ยังจะส่งผลให้ลูกค้าได้สัม
นายจ้างรับมืออย่างไร..?   ประเด็นเกิดวิกฤต  โรค COVID-19 ระบาด
1500บาท
ชำระค่าสัมมนาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น ราคาก่อน Vat 7%เรียนสด! ผ่าน VDO Call
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี
3500บาท
 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด  เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร  เสริมความแกร่งเพิ่มประสิทธิผลของผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว
การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต  (Communication and Crisis Management)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
การเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงาคลังสินค้า และการทบทวนการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย
3,300บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสถานี่จัดเก็บหรือพักสินค้าเพื่อรอการส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการในการทำงานภายในคลังสินค้าจำเป็นต้องอาศัยพนักงานฝ่ายปฏิบัติและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน