ค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อการรักษาและจูงใจคนยุค 4.0 (Remuneration Fixable Designing for Retain and Motivation)

จำนวนคนดู 304 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารคนในยุค 4.0 ที่มีส่วนผสมของคนอยู่ร่วมกันหลาย Gen และหลากหลายความต้องการ จึงเป็นประเด็นสำคัญในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ยากจะสามารถรักษาและจูงใจคนได้ทุกความต้องการ องค์กรที่เคยกำหนดระบบค่าตอบแทนไว้รองรับคนในอดีต จึงไม่สามารถนำมาใช้กับคนยุคใหม่ได้ เพราะความต้องการของตลาดแรงงานได้ปรับเปลี่ยนไปอย่างเป็นนัยสำคัญ การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นจึงเป็นหัวใจหลักของการบริหารคนในยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทราบหลักการและแนวทางบริหารทรัพยากรบุคคลยุค 4.0 

2. เพื่อสร้างความเข้าใจ – เข้าถึง การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย 

3. เพื่อทราบแนวทางในการบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์ 

4. เพื่อทราบหลักการการออกแบบค่าตอบแทนและสวัสดิการแบบยืดหยุ่นเพื่อการจูงใจ (Motivation) และ รักษา (Retain) พนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิผล 

5. เพื่อสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจาการสัมมนาไปออกแบบค่าตอบแทนและสวัสดิการแบบยืดหยุ่น ในองค์กรได้เอง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อในการสัมมนา

· หลักการและแนวทางบริหารทรัพยากรบุคคลยุค 4.0 และความหลากหลายของกำลังงาน 

· ลักษณะแรงงานยุค 4.0 ของไทย กับ ความต้องการ ไลฟ์สไตล์และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เช่น 

o การรับรู้ข่าวสาร 

o เงื่อนไขการทำงานที่เปลี่ยนไป 

o การตัดสินใจเลือกนายจ้าง 

o ฯลฯ 

· พลิกโฉมหน้า HR Practices หรือ HR Products เพื่อดึงดูดและรักษาแรงงานยุค 4.0 

o โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม 

o Digital HR กับการสรรหาพนักงานที่เก่งและดี ที่ซ่อนอยู่ในโลกดิจิตอล 

o Digital HR กับการพัฒนาทักษะพนักงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ 

o Digital HR กับการรักษาและสร้างความร่วมมือภายในองค์กร 

o Digital HR กับการสร้างความผูกพันของพนักงานภายในองค์กร 

· แนวคิดในการบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์ และองค์ประกอบของค่าตอบแทน 

o Total Rewards, Wage, Compensation, Welfare, Benefits, Total Remuneration, Emotional Rewards, คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร ? 

· แนวคิดและหลักการออกแบบค่าตอบแทนและสวัสดิการแบบยืดหยุ่น 

o ค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นคืออะไร 

o การออกแบบค่าตอบแทนยืดหยุ่น 

o การออกแบบเวลาทำงานยืดหยุ่น 

o การออกแบบสวัสดิการยืดหยุ่น 

· ข้อดี – ข้อเสีย ในการออกแบบค่าตอบแทนแบบยืดหยุ่นมาใช้ในองค์กร 

· กรณีศึกษาการออกแบบค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นจากองค์กรต่าง ๆ 

· ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ค่าตอบแทนและสวัสดิการแบบยืดหยุ่น 

· Workshop การออกแบบค่าตอบแทนและสวัสดิการแบบยืดหยุ่น 

วิธีการอบรม 

- การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)

- อภิปรายกลุ่ม 

- Case Study และ Workshop 

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, ค่าตอบแทนและสวัสดิการ, ค่าตอบแทน, สวัสดิการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

ฟรีออนไลน์! ระบบIATF16949:2016และ Core tools เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง

เคยมีปัญหานี้ไหม? -ไม่มีเวลามาอบรม IATF16949:2016 และ Core tools เพราะใช้อบรมหลายวัน -อบรมแล้วไม่เข้าใจเนื้อหาและวิธีการประยุกต์ใช้ -เจ้าหน้าที่ไม่มีพื้นฐานงานวิศวกรรมแต่อยากทำระบบเพื่อขยายตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ แนะนำการอบรมดีๆ "ระบบIATF16949:2016+Core tools
ฟรี
ณัฐพงศ์(นัด)