การสร้างแรงงานสัมพันธ์เพื่อการบริหารงานในองค์กร

จำนวนคนดู 54 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสร้างแรงงานสัมพันธ์เพื่อการบริหารงานในองค์กร
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 9 กันยายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 31 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

พนักงานทุกระดับ คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการที่จะให้พนักงานขององค์การช่วยกันทำงานให้ได้ตามเป้าหมายนั้น จะต้องพร้อมใจกันที่จะทำงาน เสียสละ ทุ่มเท เพื่อองค์การอย่างเพียงพอ 

การที่จะทำให้พนักงานขององค์การเห็นความสำคัญของตนเองที่มีต่อความอยู่รอดขององค์กร จำเป็นจะต้องสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรเหล่านั้นรักองค์กร และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องช่วยกันเสริมสร้างให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์ 

   1. เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักอยู่เสมอว่า องค์กรเป็นสถานที่ที่คนหมู่มากอยู่รวมกัน ทุกคนต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน สร้างรอยยิ้มให้กัน และสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงามให้กับองค์กรเสมอ 

   2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงและนำการใช้เทคนิค โดยการนำหลักการสร้างแรงงานสัมพันธ์ไปใช้ในการไกล่เกลี่ยปัญหา – การสื่อสารเพื่อลดการขัดแย้ง หรือลดปัญหาข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นในองค์กร หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรให้หมดไป 

   3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้พนักงานรักองค์กร และอยู่กับองค์กรได้นานๆ - เข้าใจการมีแรงงานสัมพันธ์ - รู้สึก - รู้ถึงคุณค่า และคุณประโยชน์ของการมีแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรที่ดีมีประโยชน์ต่อ - ลูกจ้าง - นายจ้าง และชื่อเสียงของนายจ้างอย่างไร

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

หมวด 1 แนวทางการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและข้อควรปฏิบัติ 

1. มีแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ 

2. ข้อควรปฏิบัติเพื่อการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี 

3. บทบาทของนายจ้างและผู้บริหาร 9 ประการ 

4. บทบาทของพนักงานระดับปฏิบัติการที่พึงปฏิบัติ 9 ประการ 

5. ข้อควรละเว้นเพื่อการสร้างแรงงานสัมพันธ์ให้เกิดผลสำเร็จ 9 ประการ 

หมวด 2 องค์ประกอบในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี 

1. การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

2. การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่ลูกจ้างได้รับสิทธิ 

4. การให้สวัสดิการต่างๆ ตามข้อบังคับฯหรือตามที่นายจ้างกำหนด 

5. การให้สวัสดิการต่างๆ ตามที่นายจ้าง-ลูกจ้างได้ตกลงกัน 

6. การให้ความร่วมมือของนายจ้างและผู้บริหารระดับจัดการ 

7. การให้ความร่วมของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

8. การไว้วางใจและการสร้างความเชื่อมั่น 

หมวด 3 การจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และการกำหนดอำนาจ - หน้าที่ 

1. ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง-ผู้บริหารระดับจัดการ 

2. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง-พนักงานระดับปฏิบัติการ 

3. การประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

4. การมอบหมายงานกรรมการเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

5. การมอบหมายงานเพื่อระงับข้อพิพาทแรงงานในภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร 

6. การมอบหมายงานเพื่อไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้น(กรณีพนักงานทำผิดวินัยในการทำงาน) 

7. การมอบหมายงานเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์กับพนักงานในองค์กร 

หมวด 4 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี 

1. กรณีร่วมกันทำกิจกรรมภายในองค์กร 

     - งานพิธีสงฆ์เพื่อทำบุญองค์กร-กีฬาสีภายใน-กิจกรรมต่างๆ 

2. กรณีร่วมกันทำกิจกรรมภายนอกองค์กร 

     - งานกีฬาต่างๆ-ด้านสาธารณประโยชน์-ด้านการศาสนา หรือหน่วยงานภาครัฐ 

3. กรณีร่วมกันดำเนินงานในงานสังสรรค์ต่างๆ ตามที่องค์กรกำหนดหรือจัดขึ้น 

     - งานเลี้ยงประจำแผนก-การจัดงานเลี้ยงปีใหม่-การนำเที่ยวประจำปี 

หมวด 5 การนำชื่อเสียงด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรส่งไปสู่หน่วยงานภาครัฐ 

1. การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่างๆ 

2. การนำส่งเข้าประกวดองค์กรที่มีแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นระดับจังหวัด 

3. การนำส่งเข้าประกวดองค์กรที่มีแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นระดับประเทศ(ที่กระทรวงแรงงาน) 

4. สิ่งที่ได้รับจากการส่งเข้าประกวด-ระดับจังหวัด-ระดับประเทศ 

5. ความภาคภูมิใจต่อเจ้าของกิจการ-ผู้บริหารระดับจัดการ 

6. ระดับคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

7. พนักงานระดับปฏิบัติการ 

หมวด 6 ผลที่จะได้รับจากการสร้างองค์กรให้เป็นสถานประกอบกิจการที่มีแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น 

1. สิ่งที่นายจ้างจะได้รับ (ในภาพรวม) 

2. พนักงานระดับบริหาร-ระดับจัดการจะได้รับ 

3. พนักงานระดับปฏิบัติการจะได้รับ 

4. ผลที่จะได้รับจากกระบวนการผลิตสินค้าในองค์กร 

5. ผลที่จะได้รับต่อเพื่อนร่วมธุรกิจทางการค้าของนายจ้าง 

6. มุมมองระหว่างคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง 

7. มุมมองของหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรของนายจ้าง 

8. มุมมองของบุคคลภายนอกที่มีความคาดหวังที่จะเข้ามาทำงานในองค์กร 

· ถาม - ตอบ - แนะนำ 


· ผู้เข้าร่วมสัมมนา - เจ้าของกิจการ - ผู้บริหาร- ผู้แทนลูกจ้าง 

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน “ ฟรี ” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย

วิธีการฝึกอบรม 

เน้นการบรรยาย การถาม-ตอบ ยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และสามารถนำกลับไปปฏิบัติหรือปรับปรุงต่อยอดได้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิทยากร

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

สำหรับองค์กร (กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน, กฎหมาย)

เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี และผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083

หากท่านต้องการสมัคร การสร้างแรงงานสัมพันธ์เพื่อการบริหารงานในองค์กร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การสร้างแรงงานสัมพันธ์, แรงงานสัมพันธ์, การบริหารงานในองค์กร, การบริหาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด