เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.ระดับหัวหน้างาน

รหัสหลักสูตร: 65834

จำนวนคนดู 120 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.ระดับหัวหน้างาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          สถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๐ พบว่า มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดอุบัติเหตุ จำนวน ๑๔๕ ครั้ง แบ่งได้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากอัคคีภัย จำนวน ๑๐๕ ครั้ง, การระเบิด จำนวน ๕ ครั้ง, สารเคมีรั่วไหล จำนวน ๑๕ ครั้ง, อุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องจักร จำนวน ๑๔ ครั้งและ อื่นๆ จำนวน ๘ ครั้ง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน, ๒๕๖๐) จากสถิติข้างต้นนี้กิจการหรือสถานประกอบกิจการสามารถดำเนินการบริหารจัดการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ได้โดยนำหลักการหรือแนวทางมาตรฐานกฎหมายต่างๆ เข้ามาดำเนินการ อาทิเช่น

          กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ บังคับให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

                1. การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

                2. การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสียหรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สินรวมทั้งการต่อเรือการให้กำเนิดแปลงและจ่ายไฟฟ้า                      หรือพลังงานอย่างอื่น

                3. การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย 

                    ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง

                4. การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

                5. สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

                6. โรงแรม

                7. ห้างสรรพสินค้า

                8. สถานพยาบาล

                9. สถาบันทางการเงิน

                10. สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

                11. สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา

                12. สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ

                13. สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)

                14. กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนดดำเนินการ แต่งตั้งลูกจ้างระดับหัวหน้างานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานพิจารณาตามประเภทสถานประกอบกิจการ                          และจำนวนพนักงานคือ สถานประกอบกิจการตาม ข้อ ๑ (๑) ถึง (๕) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่สองคนขึ้นไปและสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๖) ถึง (๑๔) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่                        ดังต่อไปนี้

                            14.1 กำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓

                            14.2 วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นโดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ                                          ระดับวิชาชีพ

                            14.3 สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในกาปฏิบัติงาน

                            14.4 ตรวจสอบสภาพการทำงานเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน

                            14.5 กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

                            14.6 รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้างและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค                                          ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพสำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ

                            14.7 ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับ                                      เทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า

                            14.8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

                            14.9 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย ดังนั้นเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่                                          ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างานจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                                        - ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

                                        - เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง 

                                          ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการปฏิบัติได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

         2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในบาทบาทหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนด

         3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

         4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหาอันตราย และพิจารณาหาแนวทางวิธีการควบคุม ป้องกันอันตรายได้อย่างเหมาะสม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม


    1. หมวดที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

          - บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

          - ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีอนามัย

          - บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน

    2. หมวดที่ ๒ กฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

          - การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

          - สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

    3. หมวดที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการทำงาน

           - การตรวจความปลอดภัย

           - การวิเคราะห์งาน เพื่อความปลอดภัย

           - การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

    4. หมวดที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตราย

           - การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร

           - การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า

           - การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ วัสดุ

           - การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

           - การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

           - การป้องกันควบคุมอันตรายจากสารเคมี

           - การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์

           - การป้องกันควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง

           - การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ -

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานระดับหัวหน้างาน ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา ทำหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา สั่งงานให้ลูกจ้างทำงานตามหน้าที่ในส่วนงานนั้น
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.ระดับหัวหน้างาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด