การอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามคุณภาพภายในองค์กร ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

จำนวนคนดู 965 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามคุณภาพภายในองค์กร ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

แนวทางการทำงานที่สำคัญขององค์กร เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามหลักการการบริหารคุณภาพ (Quality Management) โดย Dr.Deming คือ P-D-C-A (Plan Do Check Act)  และการตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กร (Internal Quality Audit) นับว่าเป็นกลไก Check หรือ ตรวจสอบสำคัญที่จะส่งผลให้การทำงานเป็นตามระบบที่วางไว้ และจำเป็นต้องมีตามข้อกำหนด ISO 9001 อย่างไรก็ตาม บุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) จำเป็นต้องผ่านการอบรม เพื่อให้เข้าใจวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อให้การตรวจประเมินนั้นมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างผู้ตรวจ และผู้ถูกตรวจประเมินในที่สุด

การอบรมในหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจในทั้งภาคทฤษฎีทีเกี่ยวกับการตรวจประเมิน รวมทั้งภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างทักษะในการตรวจประเมินแก่ผู้เข้าสัมมนา และให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเป็น ประโยชน์แก่องค์กรต่อไป

ผลที่ได้รับจากการอบรม :

เข้าใจ และรับทราบในหลักการการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 2008 เข้าใจถึงหลักการบริหารคุณภาพสามารถทราบถึงข้อกำหนด และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินเข้าใจถึงลักษณะถึงประเภทของการตรวจประเมิน และการวางแผนการตรวจประเมินเข้าใจในทั้งภาคทฤษฎีทีเกี่ยวกับการตรวจประเมิน รวมทั้งภาคปฏิบัติได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอื่นๆ มาก่อนก็ได้

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด