โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT เชิญอบรมฟรี

รหัสหลักสูตร: 930

จำนวนคนดู 1434 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
 โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย  ICT ชิญอบรมฟรี หลักการและเหตุผลจากนโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้บริการประชาชน ได้แก่การติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน ตลอดจนการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินนโยบายเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดทำโครงการคอมพิวเตอร์ราคาถูก เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การศึกษา ฯลฯ จึงเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Bridging Digital เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมต่อไป อย่างไรก็ตาม การดำเนินนโยบายดังกล่าว จะต้องดำเนินการควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ด้าน ICT ให้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล ข่าวสาร ได้ตลอดเวลาและในทุกสถานที่ นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ ของประชาชนให้สามารถใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการแก่ประชาชน ในลักษณะ one – stop service ได้อย่างเต็มรูปแบบปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในทุกระดับที่รวมทั้งกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาสต่างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะผู้รับผิดชอบในการลดช่องว่าง ความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ด้วยการจัดกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้• กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป็นการปรับปรุงและ พัฒนาตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ World Wide Web Consortium (W3C) เพื่อให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักถึงปัญหาในการเข้าถึงเว็บไซต์ของ ผู้ด้อยโอกาส ประเภทคนพิการทางสายตา ตาบอด สายตาเลือนลางและอื่น ๆ พร้อมทั้งจัดอบรมให้รู้หลักการในการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นเว็บที่ทุกคน เข้าถึงเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีจำนวนเว็บไซต์ที่ผู้พิการ ดังกล่าว สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น• กิจกรรมการฝึกอบรมความรู้ทางด้าน ICT ให้กับผู้ด้อย โอกาสในสังคม อาทิเช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า สตรี เป็นต้น ทำให้สามารถนำ ICT มาใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ได้ทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถนำไปต่อยอดความรู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึง สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ได้ตระหนักถึงปัญหา อุปสรรคในการเข้าถึงเว็บไซต์ของกลุ่มคนพิการทางสายตาที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ และทราบแนวทาง วิธีการในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ World Wide Web Consortium (W3C) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงเว็บไซต์สำหรับกลุ่มคนพิการที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อย่างประสิทธิภาพเป้าหมายโครงการ- ผู้พัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้  ผู้เรียนจะได้ทราบแนวทาง วิธีการในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ World Wide Web Consortium (W3C) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงเว็บไซต์สำหรับกลุ่มคนพิการที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ - ผู้ด้อยโอกาสในสังคม  ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรม- จัดอบรมผู้พัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และในส่วนภูมิภาค จำนวนไม่น้อยกว่า 380 คน และจำนวนไม่น้อยกว่า 6 รุ่น- จัดอบรมความรู้ด้าน ICT สำหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม อาทิเช่น คนพิการ, ผู้สูงอายุ, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, สตรี เป็นต้น ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และในส่วนภูมิภาค จำนวน ไม่น้อยกว่า 400 คน และจำนวนไม่น้อยกว่า 8 รุ่น
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ของฟรี, การถ่ายภาพ, Best Forecasting and Inventory Replenishment, 9experttraining, สตรี, ผู้พัฒนาเว็บไซต์, ทศวรรษของ REACH, SMEs ที่อยู่รอดได้ในทศวรรษของ REACH, วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552, ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารเคมีปฏิบัติ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สหภา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด